Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 ›› Výdaje za rok 2014 ›› detail/podstránka

Výdaje za rok 2014

Sumář celkových výdajů:

         
           

v tis. Kč

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

             

01

Rozvoj obce

5 410,00

7 412,80

2 800,52

51,77

37,78

02

Městská infrastruktura

198 058,00

206 174,00

150 174,71

75,82

72,84

03

Doprava

122 342,00

59 851,10

56 517,53

46,20

94,43

04

Školství

256 304,00

326 359,30

294 811,49

115,02

90,33

05

Zdravotnictví a sociální oblast

91 364,00

97 723,10

42 795,72

46,84

43,79

06

Kultura a sport

27 738,00

34 033,30

26 176,10

94,37

76,91

07

Bezpečnost

2 043,00

2 674,00

2 622,92

128,39

98,09

08

Hospodářství

250 812,00

275 233,10

156 976,84

62,59

57,03

09

Vnitřní správa

239 290,00

259 897,70

231 282,70

96,65

88,99

10

Pokladní správa

32 099,00

57 268,40

4 327,69

13,48

7,56

 

CELKEM

1 225 460,00

1 326 626,80

968 486,20

79,03

73,00

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

náhled souboru

Sumář běžných výdajů:

           

v tis. Kč

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

             

01

Rozvoj obce

5 410,00

5 412,80

888,35

16,42

16,41

02

Městská infrastruktura

134 958,00

151 311,60

142 662,90

105,71

94,28

03

Doprava

111 442,00

57 756,00

54 871,99

49,24

95,01

04

Školství

146 104,00

180 911,30

174 229,12

119,25

96,31

05

Zdravotnictví a sociální oblast

46 364,00

55 262,70

42 573,08

91,82

77,04

06

Kultura a sport

27 078,00

32 658,30

24 978,38

92,25

76,48

07

Bezpečnost

2 043,00

2 674,00

2 622,92

128,39

98,09

08

Hospodářství

4 212,00

8 987,00

8 672,25

205,89

96,50

09

Vnitřní správa

234 850,00

255 457,70

228 455,52

97,28

89,43

10

Pokladní správa

23 099,00

57 044,40

4 327,69

18,74

7,59

 

CELKEM

735 560,00

807 475,80

684 282,19

93,03

84,74

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

náhled souboru

Sumář kapitálových výdajů:

           

v tis. Kč

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

             

01

Rozvoj obce

-

2 000,00

1 912,17

-

95,61

02

Městská infrastruktura

63 100,00

54 862,40

7 511,81

11,90

13,69

03

Doprava

10 900,00

2 095,10

1 645,54

-

78,54

04

Školství

110 200,00

145 448,00

120 582,37

109,42

82,90

05

Zdravotnictví a sociální oblast

45 000,00

42 460,40

222,64

0,49

0,52

06

Kultura a sport

660,00

1 375,00

1 197,72

181,47

87,11

07

Bezpečnost

-

-

-

-

-

08

Hospodářství

246 600,00

266 246,10

148 304,59

60,14

55,70

09

Vnitřní správa

4 440,00

4 440,00

2 827,18

63,68

63,68

10

Pokladní správa

9 000,00

224,00

-

-

-

 

CELKEM

489 900,00

519 151,00

284 204,01

58,01

54,74

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:

náhled souboru

01 – Rozvoj obce

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31. 12. 2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5 410,00

5 412,80

888,35

16,42

16,41

 

Celkem

5 410,00

5 412,80

888,35

16,42

16,41

 

Kapitálové výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

-

2 000,00

1 912,17

-

95,61

 

Celkem

-

2 000,00

1 912,17

-

95,61

 

01 - Úhrn

5 410,00

7 412,80

2 800,52

51,77

37,78

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů 5.412,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 888,35 tis. Kč, tj. na 16,41 % upraveného rozpočtu. Za vrácení úroků ze složené jistiny LDN Drnovská byla čerpána částka 2,73 tis. Kč. Na studie bylo čerpáno 663,07 tis. Kč (např. studie dopravního řešení na území Prahy 6 ve výši 100,79 tis. Kč, studie dopravního připojení železniční stanice Dejvice ve výši 107,69 tis. Kč a studie dopravních urbanistických vztahů Bořislavka ve výši 99,83 tis. Kč), na reprografické služby částka 131,41 tis. Kč a částka 84,00 tis. Kč byla použita na přípravu projektů. Z položky pojištění majetku bylo vyčerpáno 7,14 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.000,00 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán v celkové výši 1.912,17 tis. Kč, což činí 95,61 % UR. Finanční prostředky určené na “Park Josefa Škvoreckého“ byly využity na autorský dozor (15,00 tis. Kč) a realizaci revitalizace parku (1.897,17 tis. Kč).

02 – Městská infrastruktura

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31. 12. 2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

10

Zemědělství a lesní hospodářství

100,00

100,00

85,37

85,37

85,37

22

Doprava

11 550,00

11 550,00

8 421,80

72,92

72,92

37

Ochrana životního prostředí

123 308,00

139 661,60

134 155,73

108,80

96,06

 

Celkem

134 958,00

151 311,60

142 662,90

105,71

94,28

 

Kapitálové výdaje

         

37

Ochrana životního prostředí

63 100,00

54 862,40

7 511,81

11,90

13,69

 

Celkem

63 100,00

54 862,40

7 511,81

11,90

13,69

 

02 - Úhrn

198 058,00

206 174,00

150 174,71

75,82

72,84

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 85,37 tis. Kč, což je 85,37 % upraveného rozpočtu. Na základě řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního programu byly provedeny odchyty toulavých koček včetně kastrací, jež zajistilo občanské sdružení Šanta kočičí ve výši 15,67 tis. Kč, částka 69,70 tis. Kč zahrnovala výdaje na odchyt holubů do živolovných klecí.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.550,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.421,80 tis. Kč, což je 72,92 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. Jednalo se o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce a mimo pracovní poměr. Čerpání prostředků v tomto oddílu je odvislé od počtu sněžných dnů, jež nejdou přesně stanovit.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 14.612,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.884,09 tis. Kč, což je 81,33 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 5.753,99 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad - v souvislosti s jarním a podzimním úklidem včetně odvozu a likvidace odpadu 4.593,40 tis. Kč. Na základě úpravy rozpočtu došlo ke zvýšení výdajů na zajištění nákupu kompostérů v rámci projektu „Kompostéry pro občany MČ Praha 6“ ve výši 1.752 tis. Kč (schváleno usn. RMČ č. 3502/14 ze dne 3. 9. 14), jež byly čerpány ve výši 1.536,70 tis. Kč. Na tento projekt má MČ Praha 6 akceptovánu žádost o dotaci ze SFŽP.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.849,87 tis. Kč, což je 92,49 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce nebo pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku. Na základě žádosti o rozpočtovou úpravu došlo k navýšení finančních prostředků na tyto úklidy o 1.000 tis. Kč dle aktuální potřeby.

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 43,20 tis. Kč, což je 96,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky tohoto oddílu zahrnují výdaje na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 122.869,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 120.243,59 tis. Kč, což je 97,86 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno 101.467,87 tis. Kč. Došlo zde především k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, zajišťovanou na základě rámcové smlouvy (59.971,71 tis. Kč), na zajištění úklidu v parcích s největší frekvencí (3.825,40 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů včetně úprav keřových porostů (5.944,88 tis. Kč), na zálivku (1.999,98 tis. Kč), na výsadbu nových stromů a keřů včetně náhradní výsadby za kácené dřeviny (2.063,40 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů, závěsů na stožárech veřejného osvětlení a do květinových věží, zajišťovanou na základě rámcové smlouvy (6.955,94 tis. Kč), na chemické ošetření chodníků (599,90 tis. Kč), na pletí záhonů (399,30 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (10.274,80 tis. Kč), na čištění graffiti na objektech, herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (7.080,63 tis. Kč), na montáž květinových závěsů na sloupech veřejného osvětlení (237,07 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek-samolepek a na výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (188,41 tis. Kč), na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka a Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (345,41 tis. Kč), na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť (82,88 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch pod herní prvky (311,15 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly zpracování znaleckých posudků na stav a stáří stromů (365,14 tis. Kč), na ostatní zahradnické práce (376,82 tis. Kč), na přemístění dětského hřiště v ul. V Sedlci (353,97 tis. Kč), na likvidaci laviček a herních prvků na hřištích na sídlišti Petřiny (28,16 tis. Kč) a na projekt „Kompostéry pro občany MČ Praha 6“ - administrace, propagace a úschova materiálního vybavení (62,92 tis. Kč).

Zbývající běžné výdaje v celkové výši 18.775,72 tis. Kč pak byly čerpány především dle rámcových smluv na opravy mezisídlištních prostor na sídlišti Petřiny (6.977,48 tis. Kč), na opravy komunikací ve správě ODŹP (4.095,87 tis. Kč). Dále se jednalo o různé opravy parkového a herního mobiliáře (3.581,82 tis. Kč), opravu zábradlí v AVČ Ladronka (309,13 tis. Kč) a opěrné zdi U Stanice (762,17 tis. Kč), údržby mlatových cest ve veřejné zeleni (884,21tis. Kč) a rekultivace trávníků (506,91 tis. Kč). Nákup materiálu zahrnovalo pouze čerpání na nákup volejbalové sítě na hřiště Na Perníkářce a pomocného materiálu (2,84 tis. Kč). Dále se jednalo o finanční prostředky určené na nákup a zabudování drobného herního a parkového mobiliáře a nákup a instalaci laviček (1.126,48 tis. Kč).

Z dalších položek pak bylo čerpáno na provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., na provoz pítka na sportovišti Baba, v parku Královka, na pítka včetně vodního prvku na sídlišti Dědina a na využití kolektoru Ruzyně (354,94 tis. Kč), na úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka a na náměstí Wuchterlova x Kafkova a v ul. Ciolkovského a také na úhradu nákladů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků v uvedených parcích (126,03 tis. Kč). Částka 0,53 tis. Kč zahrnovala úhrady úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky a částka 47,31 tis. Kč byla vynaložena na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 54.862,40 tis. Kč byly uhrazeny výdaje pouze ve výši 7.511,81 tis. Kč, tj. 13,69 % upraveného rozpočtu. K velmi nízkému čerpání finančních prostředků (nedočerpáno o 47.350,59 tis. Kč, což je o 86,31 % UR) došlo především na základě jednání orgánů MČ P 6 v červnu 2014, kde bylo stanoveno přerušení realizace u tří investičních akcí: konkrétně u akce „Revitalizace parku Lázaro Cardénase del Rio – park osobností“ (nedočerpáno o 19.933 tis. Kč), kde k čerpání došlo pouze na 50-ti % podíl žadatele na nákladech PRE distribuce a dopracování variant rehabilitace parku v částce 67 tis. Kč, u akce „Revitalizace parku Vokovická“ (nedočerpáno o 1.015,39 tis. Kč) bylo stanoveno provést pouze rozšíření zahrady mateřské školky – ucelený prostor, rozšíření plotu a zmenšení plochy parku - bylo prozatím uhrazeno zpracování a zajištění dokumentace bouracích prací, průzkum a výskyt azbestu a hlukové studie v částce 484,61 tis. Kč a u akce „Revitalizace parku Evropy“ (nedočerpáno o 9.000 tis. Kč) bylo rozhodnuto o realizaci pouze sadových úprav bez kácení stromů, úpravy cest a instalace zátarasů proti parkování – v roce 2014 k této realizaci nedošlo. Dalším důvodem nízkého čerpání bylo vysoutěžení zakázek za nižší cenu než se předpokládalo. Investiční akce „Hřiště pro psy v Oboře Hvězda“ – UR 500 tis. Kč nebyla v roce 2014 realizována. U ostatních investičních akcí došlo k následujícímu čerpání finančních prostředků: „Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka“ - zpracována pouze projektová dokumentace pro zrušení části ul. Turkovská a propojení parkových cest a další přípravné práce v částce 308,89 tis. Kč, k vlastní realizaci dojde až v roce 2015, „Zápolí Písecké brány“ – zpracování dokumentace pro stavební povolení jižního předpolí v částce 35,39 tis. Kč, „Revitalizace parku Thákurova – l. etapa“– zpracována pouze architektonická studie v částce 18,15 tis. Kč, „Revitalizace vnitrobloku Na Okraji x Čílova x Křenova“ – zpracována projektová dokumentace a vlastní realizace v částce 1.352,69 tis. Kč, „Rekonstrukce sportoviště Papírenská“ – zpracována projektová dokumentace a zakoupeny velké herní prvky v částce 513,45 tis. Kč, označení dřevin v parku Hadovka „Botanická zahrada“ – proběhla výroba a dodání štítků a jejich instalace v částce 100,51 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště Ve Střešovičkách x Na Petynce“ – akce realizována v částce 424,62 tis. Kč, „Fitness prvky v Oboře Hvězda“ - provedeno dodání a instalace prvků v částce 290,04 tis. Kč, „Revitalizace parku v ul. Myslbekova“ – na tuto zakázku byla vybrána společnost EUROVIA CS, a.s. v rámci stavby „Městského okruhu Praha Strahovský tunel, 2. část“ – realizována úprava nového prostoru v krajině a provedeny stavební základy dodaného herního vybavení v částce 2.335,32 tis. Kč, „Rekonstrukce tří dětských hřišť (Puškinovo nám., Václavkova, U Písecké brány) – provedeny úpravy hřišť a osazeny dodanými herními prvky v částce 1.063,73 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště na sídlišti Petřiny“ – provedeno zabudování pískové dopadové hmoty a úpravy a doplnění herních prvků v částce 499,91 tis. Kč. Dále došlo k dodatečné úhradě přenesené daňové povinnosti, týkající se investiční akce r. 2013 „Pořízení velkých hracích prvků na dětské hřiště Šumberova“ v částce 17,50 tis. Kč.

Odd. 37 § 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Upravený rozpočet ve výši 135,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 134,99 tis. Kč, tj. 99,99 %. O přidělení grantů v oblasti ekologických aktivit rozhodla RMČ P-6 usn. č. 3044/14 dne 5.3.2014. Jednalo se o programy: „Vodní družstvo Zeměkvítek“, „Živé město – toulky krajinou Prahy 6“, „Den země na Praze 6“, „Přírodovědná soutěž v Šárce“, „Péče o veřejné prostranství před domem“, „Zlepšení životních podmínek na Evropské ul.“, „Dvorek, místo sousedského setkávání“, „Revitalizace vnitrobloku – Nekrasová 650“, „Živá zahrada Domova sv. rodiny“ a „Náhradní výsadba stromů“.

03 – Doprava

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

22

Doprava

111 442,00

57 756,00

54 871,99

49,24

95,01

 

Celkem

111 442,00

57 756,00

54 871,99

49,24

95,01

 

Kapitálové výdaje

         

22

Doprava

10 900,00

2 095,10

1 645,54

15,10

78,54

 

Celkem

10 900,00

2 095,10

1 645,54

15,10

78,54

 

03 - Úhrn

122 342,00

59 851,10

56 517,53

46,20

94,43

Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 2.719,00 tis. Kč byla vyčerpána částka 1.959,82 tis. Kč, tj. 72,08 %. Finanční prostředky byly použity zejména na úhradu projektových dokumentací k akci „Chodníkový program“ ve výši 1.060,99 tis. Kč. Z této částky tvořila 60 tis. Kč obdržená účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z Ministerstva vnitra) na rozvoj infrastruktury obce. V průběhu roku byly vypracovány projektové dokumentace pro tyto oblasti: ulice U Zvoničky (78,11 tis. Kč), Střešovická – Nad Hradním vodojemem (105,27 tis. Kč), propojení ulic Mládeže – Nad Kajetánkou (104,06 tis. Kč.), V.P.Čkalova (136,61 tis. Kč), Loutkařská (74,05 tis. Kč), Kyjevská (56,87 tis. Kč), Kladenská (29,04 tis. Kč), Evropská č. p 148 (24,20 tis. Kč), křižovatka Horoměřická – V Šáreckém údolí (118,58 tis. Kč), Hládkov (76,23 tis. Kč), Parléřova (116,40 tis. Kč), Na Okraji (141,57 tis. Kč). Částka ve výši 578,22 tis. Kč byla čerpána na úpravu dopravního režimu – zóny 30. Jedná se o úpravu v lokalitách Zadní Jiviny a Pod Juliskou. Dále částka ve výši 59,53 tis. Kč byla vynaložena na ostatní výdaje v oblasti dopravy a zahrnuje například dopravní značení, zahrazovací sloupky, umístění ukazatele rychlostí a sběru dat. Částka 41,05 tis. Kč byla uhrazena za pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci umístění instalovaných radarových značek. Dále proběhlo čerpání za „konzultační, poradenské a právní služby“ ve výši 117,85 tis. Kč za zpracování ověřovací studie navýšení parkovacích kapacit na místních komunikacích v oblastech: Břevnov, Kajetánka, sídliště Nová Dědina a sídliště Petřiny. Za „drobný hmotný dlouhodobý majetek“ bylo uhrazeno 69,97 tis. Kč a jednalo se o sklopné sloupky a parkovací zábranu na nám. Svobody, dodání digitálního sklonoměru s laserovým paprskem a směrníky. V oblasti oprav bylo vyčerpáno celkem 32,21 tis. Kč, byly uhrazeny opravy dopravního značení (4,5 tis. Kč), měřiče rychlosti (12,15 tis. Kč), skleněná výplň zastávky Vlastina (3,63 tis. Kč), sklopné zábrany na sídlišti Dědina (4,33 tis. Kč), sklopné zábrany nám. Svobody (3,92 tis. Kč) a poškozené sloupky na nám. Svobody ( 3,68 tis. Kč).

Realizace akce „Chodníkový program Městské části Praha 6“ ve spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) pokračovala i v roce 2014. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů – výdaje se v tomto oddíle tedy nepromítají. Z celkového objemu finančních prostředků pro rok 2014 ve výši 79.500,00 tis. Kč byly do konce roku 2014 pro uvedenou akci převedeny na TSK finanční prostředky v této výši. Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: Nad Hradním vodojemem (10.700,00 tis. Kč), V.P.Čkalova (17.900,00 tis. Kč), spojka Střešovická – Nad Hradním vodojemem (2.600,00 tis. Kč), U Kolejí (5.000,00 tis. Kč), souvislé opravy komunikací (21.050,00 tis. Kč), 8. listopadu (3.900,00 tis. Kč), Technická u č.p. 2 - 4 (3.150,00 tis. Kč), Čílova – západní chodník (1.850,00 tis. Kč), Vítězné náměstí č. p. 2 – 13 (3.450,00 tis. Kč), Kafkova č. p. 23 – 31 (2.700,00 tis. Kč), Hošťálkova x Štefkova x Kafkova (1.800,00 tis. Kč), Čílova – východní chodník (1.950,00 tis. Kč) a Technická u č. p. 3 (3.450,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.095,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.645,54 tis. Kč, tj. 78,54 %. Finanční prostředky byly použity na vybudování podzemních kontejnerů na území MČ Praha 6 (UR 1.519,10 tis. Kč) ve výši 1.377,52 tis. Kč, na instalaci výsuvných sloupků na náměstí Svobody (UR 26,00 tis. Kč) ve výši 25,41 tis. Kč, na vybudování stavebního prahu – křižovatka Sušická X Nad Komornickou (UR 50 tis. Kč) ve výši 49,61 tis. Kč a dále na pořízení 4 ks informativních měřičů rychlosti vozidel (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 193,00 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 54.922,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 52.801,73 tis. Kč, tj. 96,14 %. Největší objem finančních prostředků byl určen na úklidové práce dle „Rámcové smlouvy“, kde bylo vyčerpáno celkem 44.913,79 tis. Kč. Z této částky připadá na oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 26.750,63 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 7.524,23 tis. Kč a na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) pak částka 10.638,93 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup pracovních oděvů ve výši 2,42 tis. Kč, na nákup pracovního nářadí ve výši 92,02 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve výši 358,16 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu u objektů MŠ a ZŠ ve výši 111,93 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 49,31 tis. Kč, na strojový úklid sněhu ve výši 6.568,20 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 484,00 tis. Kč, na nákup, rozvoz a instalaci nádob na posyp ve výši 56,65 tis. Kč, na blokové čištění komunikací v lokalitě Baba a Hanspaulka ve výši 119,00 tis. Kč a na osazení přenosného dopravního značení byla čerpána částka 46,25 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 115,00 tis. Kč byl určen a čerpán ve výši 110,44 tis. Kč na úhradu členského příspěvku na rok 2014 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Václava Havla Praha.

04 – Školství

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

31

Vzdělání a věda I.

142 114,00

171 966,80

167 968,83

118,19

97,68

34

Tělovýchova a zájmová činnost

3 990,00

8 944,50

6 260,29

-

69,99

 

Celkem

146 104,00

180 911,30

174 229,12

119,25

96,31

 

Kapitálové výdaje

         

31

Vzdělání a věda I.

110 200,00

145 448,00

120 582,37

109,42

82,90

 

Celkem

110 200,00

145 448,00

120 582,37

109,42

82,90

 

04 - Úhrn

256 304,00

326 359,30

294 811,49

115,02

90,33

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 40.973,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 40.461,59 tis. Kč, tj. 98,75 %. V rámci investiční akce „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“ bylo čerpáno na nákup dlouhodobého vybavení 1.116,33 tis. Kč a na materiál 168,03 tis .Kč. Částka 1,33 tis. Kč byla čerpána na proplacení nájemného za 665 m2 pozemku č. parcelní 1264/1 – zahrada k. ú. Bubeneč. Zahrada je součástí areálu MŠ Juárezova. Pozemek byl vydán v restituci. V současné době řeší OSOM odkup pozemku. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 nebylo nájemné hrazeno, bylo v roce 2014 uhrazeno 2 x 665,- Kč. Na konzultační služby bylo vyčerpáno 96,80 tis. Kč a na školení 25,00 tis. Kč. Z nákupu ostatních služeb bylo čerpáno 804,27 tis. Kč, a to na energetické audity (71,39 tis. Kč), žádosti o dotaci (72,60 tis. Kč), akceptace žádostí na SFŽP na projekt „Realizace energetických úspor“ pro MŠ Na Dlouhém lánu a MŠ Šmolíkova (145,20 tis. Kč). Dále byl z této položky hrazen vývoj a realizace expertního systému na řešení problematiky přijímacích řízení do MŠ (119,97 tis. Kč), inzerát na konkurz ředitele (3,14 tis. Kč), fotografování objektů MŠ (12,10 tis. Kč) a zajištění kopií katastrálních map MŠ (0,20 tis. Kč), vypracování průkazu energetické náročnosti (264,39 tis. Kč), inženýrská činnost (16,00 tis. Kč), zdravotní řez stromu u objektu MŠ (3,30 tis. Kč), autorský dozor (5,45 tis. Kč), doplnění digitalizace pasportu (1,00 tis. Kč) a zpracování projektových dokumentací (89,53 tis. Kč). Částka 33.012,56 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, jedná se o plánované příspěvky na provoz MŠ. Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zahrnují prostředky poskytnuté z MHMP na asistenty pedagoga a byly čerpány ve výši 4.886,30 tis. Kč. Na refundace spojené s pojištěním majetku za období 3. Q. 2013 až 2. Q. 2014 bylo vyčerpáno 350,97 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 49.798,60 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán ve výši 46.226,65 tis. Kč, tj. 92,83 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů mateřských škol proběhlo u akce „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“ v celkové výši 37.784,95 tis. Kč, a to na projekční a stavební práce (35.519,03 tis. Kč) a na stroje a zařízení (2.265,92 tis. Kč). U akce „MŠ Sbíhavá – navýšení kapacity“ bylo vyčerpáno 8.140,05 tis. Kč, na „MŠ Vokovická výstavba – projektová dokumentace“ 119,79 tis. Kč, „MŠ Šmolíkova – projektová dokumentace na realizaci energetických úspor“ 27,59 tis. Kč a „MŠ Dlouhém lánu – projektová dokumentace na realizaci energetických úspor“ 93,17 tis. Kč. Na investiční transfery zřízeným PO bylo vyčerpáno 61,10 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 129.251,30 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 125.765,48 tis. Kč, což je 97,42 % upraveného rozpočtu.

Z položky drobný hmotný dlouhodobý majetek a nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 616,35 tis. Kč v souvislosti s investičními akcemi : ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce sportoviště I. a II. etapa (101,53 tis. Kč), ZŠ Na Dlouhém lánu – vybudování třídy MŠ (22,05 tis. Kč), ZŠ Emy Destinnové – vybudování 2 tříd MŠ (259,38 tis. Kč), Vybudování 1 třídy MŠ v objektu Českomalínská v ZŠ (230,13 tis. Kč) a na nákup papíru a desek (3,26 tis. Kč). Na konzultační a poradenské služby bylo vyčerpáno 35,96 tis. Kč v rámci posouzení stavu podlahy v tělocvičně ZŠ T. G. Masaryka a na vypracování znaleckého posudku technického stavu střechy na objektu ZŠ nám. Svobody 2 a ZŠ E. Destinnové a na posudek na odlučovač tuků. Finanční prostředky určené na zajištění profesního rozvoje pedagogů související s projektem „Škola na dotek“ byly čerpány ve výši 860,65 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb bylo vyčerpáno celkem 2.053,13 tis. Kč, a to na služby spojené s projektem „Příběhy našich sousedů“ na tisk pozvánek, katalogů a zajištění projektu. Dále byla hrazena příprava materiálů k projektu „Děti pojďte ven“, návrh a tisk pamětních listů a programu pro rodiče k akci „Úspěšný žák 2014“. Částka 45,78 tis. Kč byla čerpána na občerstvení na akci „Úspěšný žák 2014“, „Příběhy našich sousedů“ a školení ředitelů ZŠ na RVZ Živohošť. Částka 166,66 tis. Kč byla použita na nákup věcných darů k akci „Úspěšný žák“ - USB flash disky a na dárky pro žáky prvních tříd. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek v celkové výši 105.133,77 tis. Kč na provoz 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ Praha 6. Prostředky poskytnuté z MHMP určené na platy asistentů pedagoga žáků základních škol na rok 2014 a prostředky na granty poskytnuté z rozpočtu MHMP byly čerpány ve výši 14.203,80 tis. Kč a v rámci operačního programu Adaptabilita bylo vyčerpáno 1.361,50 tis. Kč. Částka 1.167,88 tis. Kč byla čerpána na refundace související s pojištěním majetku za období 3. Q. 2013 – 2. Q. 2014. Za částečnou úhradu nákladů v rámci zahraničních výjezdů žáků ZŠ bylo vyčerpáno 30,00 tis. Kč a 90,00 tis. Kč bylo čerpáno na peněžité dary v rámci ocenění „Vynikající učitel“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 82.891,30 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán ve výši 64.282,53 tis. Kč, tj. 77,55 % upraveného rozpočtu.

Výdaje byly čerpány na akce: „ZŠ Na Dlouhém lánu - rekonstrukce sportoviště I. a II. etapa“ v celkové výši 8.900,75 tis. Kč; „ZŠ Červený vrch - zateplení střechy“ ve výši 7.657,40 tis. Kč; „ZŠ Dědina - rekonstrukce sportoviště“ v celkové výši 28.819,92 tis. Kč; „ZŠ a MŠ Kocínka – výstavba nového objektu – projektová dokumentace“ ve výši 1.205,40 tis. Kč, „ZŠ Na Dlouhém lánu - vybudování třídy MŠ“ ve výši 2.267,30 tis. Kč; „ZŠ Emy Destinnové - vybudování 2 tříd MŠ“ ve výši 5.227,61 tis. Kč; „ZŠ Červený vrch – modernizace sociálního zařízení“ 1.592,58 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – modernizace výměníkové stanice“ 819,25 tis. Kč, „ZŠ Emy Destinnové - vybudování 1 třídy MŠ v objektu Českomalínská“ 5.535,22 tis. Kč, „ZŠ a MŠ J.A. Komenského – projektová dokumentace na realizaci energetických úspor“ 149,00 tis. Kč a „ZŠ Emy Destinnové - vybudování dětského hřiště pro MŠ“ 65,50 tis. Kč. Položka investiční transfery zřízeným PO byla vyčerpána v plné výši UR, což činí 2.042,60 tis. Kč.

Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy

V roce 2014 byl upravený rozpočet 20,00 tis. Kč a celá částka byla použita na granty pro ZŠ Vokovice. Finanční příspěvek za účelem realizace projektu "Poznávací pobyt" dle sml. 326/2014/OŠ (15 tis. Kč) a grant Zdravá šestka dle usnesení ZMČ č. 461/14 - "Sportovně zážitkový pobyt" (5 tis. Kč).

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 481,00 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na granty pro Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Arabská a Gymnázium Jana Keplera, konkrétně na realizaci projektu "Debatní klub Nad Alejí 2014" (10 tis. Kč), grant dle usnesení ZMČ č. 463/14 - "Symposion 2014" (15 tis. Kč) a grant Zdravá šestka dle usnesení ZMČ č. 461/14 (102 tis. Kč) a na poskytnutí finančního příspěvku na projekt - Jazykový kurs Barnstaple (234,00 tis. Kč) a jazykový kurz v Hastings (114,00 tis. Kč), dle usnesení ZMČ
č. 502/14 a peněžité dary (6,00 tis. Kč).

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 35,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na grant pro Anglo-německou obchodní akademii, tj. grant Zdravá šestka dle usnesení ZMČ č. 461/14 - "Adaptační kurz ANOA 2014".

Odd. 31 § 41 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.171,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.171,76 tis. Kč, tj. 99,99 %, a to na nákup drobného dlouhodobého majetku (1.164,85 tis. Kč) a nákup materiálu (6,91 tis. Kč) v rámci investiční akce „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 12.758,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.073,19 tis. Kč, což činí 78,96 %. Z akce „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ bylo vyčerpáno 9.543,19 tis. Kč na inženýrskou činnost a stavební práce (7.061,41 tis. Kč) a na stroje a zařízení v rámci akce (2.481,78 tis. Kč). Částka 530,00 tis. Kč byla vyčerpána na vypracování projektové dokumentace v rámci akce „Rekonstrukce ŠJ ZŠ Emy Destinnové“.

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Částka ve výši 34,00 tis. Kč byla převedena na Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální, Střední odbornou školu pedagogickou a sociální a Gymnáziu Evropská v rámci schválených grantů v oblasti zájmových aktivit na grant Zdravá šestka dle usnesení ZMČ č. 461/14 - "Adaptační kurz" (25 tis Kč) a "Dlouhodobá primární prevence" (9 tis Kč).

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.479,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.820,29 tis. Kč, tj. 68,64 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá 865,00 tis. Kč na granty vyhlášené v tělovýchovné oblasti, částka 2.124,70 tis. Kč byla určena na příspěvky sportovním klubům z dotace MHMP, částka 301,00 tis. Kč byla zaslána na podporu letních fotbalových kempů Dukle Praha, částka 200,00 tis. Kč byla použita na zajištění akce „Pohár Prahy 6“, částka ve výši 81,14 tis. Kč na nákup pohárů a ocenění pro sportovce, částka 20,00 tis. Kč na akci „Turnaj žáků v kopané - Aritma“, částka ve výši 300,00 tis. Kč na akci „Zacvičte si s P-6“, zajištění akce „Dětská 50“ si vyžádalo částku 30,00 tis. Kč a na „Soutěž seniorů v petanque“ byla vynaložena částka ve výši 100,00 tis. Kč. Za akci „Odznak všestranných olympijských vítězů“ bylo uhrazeno 50,00 tis. Kč a za akci „Amos Tour – soutěže pro žáky ZŠ na Praze 6“ bylo proplaceno 739,70 tis. Kč. Na další již tradiční akci „Sportovní setkání vozíčkářů ve Hvězdě“ byla vynaložena částka 100,00 tis. Kč, na akci „Memoriál J. Odložila“ částka 200,00 tis. Kč, na akci „Šárecký okruh“ částka 10,00 tis. Kč, na podporu sportu a sportovních organizací částka 312,28 tis. Kč, na zajištění akce „Pražská 50“ částka 70,00 tis. Kč, na akci „Sportujeme v každém věku“ částka 216,47 tis. Kč a na akci „Memoriál L. Tomíčka“ částka 100,00 tis. Kč.

Nižší čerpání v tomto oddílu je především způsobeno nedočerpáním finančních prostředků určených na granty v oblasti tělovýchovy. Vzhledem k velkému množství žádostí a zdlouhavému procesu výběru vhodných sportovních organizací (jednání se všemi sportovními kluby, poté samotný výběr v komisi, projednání a schválení smluv v RMČ, schválení v ZMČ, podepsání smluv) nebylo možno z časových důvodů všechny finanční prostředky do konce roku 2014 poskytnout. Dalším důvodem nedočerpání rozpočtu je pak obdržení účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na konci roku 2014. Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 2/13 ze dne 18.12.2014 schválilo poskytnutí dotace městské části Praha 6 z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, přičemž Rada Městské části Praha 6 přijetí této dotace schválila usnesením č. 69/14 ze dne 22.12.2014. S ohledem na časovou tíseň, nebylo možné tuto dotaci do konce roku vyčerpat. Finanční prostředky z této dotace budou zařazeny do rozpočtu na rok 2015.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 465,00 tis. Kč byl čerpán částkou 440 tis. Kč, tj. 94,62 % UR. Tento oddíl zahrnuje tzv. granty, které jsou určeny na volnočasové aktivity.

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

35

Zdravotnictví

19 435,00

19 370,50

12 612,51

64,90

65,11

42

Politika zaměstnanosti

8 758,00

8 736,90

7 973,68

91,04

91,26

43

Soc. péče a pomoc a čin. v polit. zaměst.

18 171,00

27 155,30

21 986,89

121,00

80,97

 

Celkem

46 364,00

55 262,70

42 573,08

91,82

77,04

 

Kapitálové výdaje

         

35

Zdravotnictví

40 000,00

37 407,10

-

-

-

43

Soc. péče a pomoc a čin. v polit. zaměst.

5 000,00

5 053,30

222,64

4,45

4,41

 

Celkem

45 000,00

42 460,40

222,64

0,49

0,52

 

05 - Úhrn

91 364,00

97 723,10

42 795,72

46,84

43,79

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2014 zařazena částka 1.500,00 tis. Kč, která byla zcela vyčerpána. Po uzavření smlouvy byl tento příspěvek zaslán jeho provozovateli Ústřední vojenské nemocnici Praha.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100,00 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, s níž má Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami uzavřenu smlouvu. V roce 2014 byl zaslán příspěvek ve 100 % výši.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 457,00 tis. Kč na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 429/13 ze dne 13.12.2013. Příspěvek byl dle příslušného ustanovení uzavřené smlouvy S 1006/2013/OSV poukázán ve výši 456,25 tis. Kč (99,84 % UR) již začátkem roku.

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Zařazené finanční prostředky v tomto oddíle ve výši 10.102,00 tis. Kč byly určeny jako neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných. Čerpán byl ve výši 3.986,00 tis. Kč, tj. 39,46 % upraveného rozpočtu. Organizace požádala v prosinci 2014 o úpravu finančního plánu z důvodu zvýšení výnosů (navýšení sazeb od zdravotních pojišťoven). Z tohoto důvodu nebyl LDN finanční příspěvek zaslán v plné výši.Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 37.407,10 tis. Kč nebyl čerpán. Jedná se o investiční akci „Výstavba nové LDN“. Na tuto akci byla zrealizována výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku, přičemž jeden z uchazečů se odvolal proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Rozhodnutím ÚOHS byly zrušeny úkony zadavatele v souvislosti s posouzením a hodnocením nabídek včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Následně byla oslovena advokátní kancelář k vypracování stanoviska vč. doporučení dalších kroků zadavatele. Na základě zpracovaného stanoviska a na základě doporučení Komise bylo usnesením RMČ ÚMČ Praha 6 č. 3321/14 ze dne 11.6.2014 jednoduché podlimitní řízení na tuto veřejnou zakázku zrušeno. Do současné doby nebylo rozhodnuto o realizaci této akce.

Odd. 35 § 25 - Hospice

Pro rok 2014 byla schválena částka ve výši 600,00 tis. Kč na hospicovou péči dle schválených pravidel usnesením RMČ č. 1939/12 ze dne 5.12.2012. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž v roce 2014 byly vyplaceny příspěvky ve výši 278,10 tis. Kč, což je 46,35 % UR.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 2.738,00 tis. Kč pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl v souladu s uzavřenou smlouvou č. S 1007/2013/OSV poukázán ve výši 2.737,50 tis. Kč, což je 99,98 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.853,50 tis. Kč byl čerpán částkou 2.845,09 tis. Kč, tj. 99,71 % UR. Z toho částka 107,91 tis. Kč byla použita k zajištění odborných vzdělávacích kurzů, částka 18,48 tis. Kč byla použita na nákup metodických materiálů, na zajištění Interaktivních programů pro žáky ZŠ byly použity finanční prostředky ve výši 548,65 tis. Kč, na zajištění Včasné intervence pro mládež a rodiny byla použita částka 20,00 tis. Kč a na akci „Péče školních psychologů“ byly vynaloženy prostředky o objemu 726,00 tis. Kč. Zajištění akce „Ladronkafest“ si vyžádalo částku 499,97 tis. Kč a akce „Antifetfest“ si vyžádala částku 75,97 tis. Kč a výdaje na zajištění „Brány volného času dokořán“ byly ve výši 136,00 tis. Kč. Na granty – primární prevence rizikového chování byly zaslány finanční příspěvky (dle usnesení RMČ č. 2947/14 ) celkem ve výši 200,00 tis. Kč (z toho pro Centrum metadonové substituce Praha 28,00 tis. Kč, pro Centrum pro manželství a rodinu 13,00 tis. Kč, pro Lata – programy pro ohroženou mládež 12,00 tis. Kč a pro Prev-Centrum 147,00 tis. Kč). V rámci akce „Zdravá Šestka“ byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 432,11 tis. Kč a za „Práci s rizikovými dětmi“ částka ve výši 80,00 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 1.020 tis. Kč byly čerpány ve výši 709,57 tis. Kč, což je 69,57 % UR. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné movitého majetku pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných (UR 20 tis. Kč, čerpáno 9,77 tis. Kč) a o finanční prostředky určené na „Preventivní programy v oblasti zdravotnických aktivit“ (UR 1.000 tis.Kč, čerpáno 699,80 tis. Kč).

Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů organizační složky PRO 6 ve výši 8.736,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.973,68 tis. Kč, což představuje 91,26 % UR. Na nákup ochranných pracovních pomůcek bylo čerpáno 14,69 tis. Kč, za zdravotnický materiál bylo čerpáno 1,99 tis. Kč, za nákup učebních pomůcek částka 0,20 tis. Kč a za nákup zahradní techniky a notebooku bylo čerpáno 53,78 tis. Kč. Nákup materiálu zahrnuje čerpání ve výši 309,31 tis. Kč a byl využit na nákup materiálu pro autoprovoz, elektromateriálu a železářského zboží. Za energie (studená voda, teplo, elektrická energie a teplá voda) bylo v daném období čerpáno 310,60 tis. Kč. Částka ve výši 322,89 tis. Kč byla využita na nákup pohonných hmot do zahradní techniky a vozidel PRO 6. Ze služeb telekomunikací bylo využito 80,29 tis. Kč na pevné linky a mobilní telefony pro zaměstnance Organizační složky. V rámci položek služby pošt, služby peněžních ústavů a školení a vzdělávání bylo v souhrnné výši vyčerpáno 148,60 tis. Kč. Za nákup služeb ve výši 407,67 tis. Kč byly uhrazeny především služby za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovozu, potisk pracovních oděvů a úpravy slaboproudých zařízení. Na opravy zahradní techniky a automobilů bylo použito 85,24 tis. Kč. Za cestovné byla uhrazena částka 56,87 tis. Kč, za nákup dálničních známek bylo uhrazeno 6,00 tis. Kč a na příspěvek na penzijní připojištění 35,50 tis. Kč. Mzdové výdaje v celkové výši 6.140,05 tis. Kč jsou komentovány v části mzdové oblasti.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 50 tis. Kč byly v daném období čerpány ve výši 24,55 tis. Kč, tj. 49,09 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních ústavní sociální péče.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let, které byly následně usnesením RMČ č. 2316/09 ze dne 29.4.2009 upraveny. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet ve výši 75,00 tis. Kč nebyl v roce 2014 čerpán, nebyla podána žádná žádost.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – Pěstounská péče

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.602,60 tis. Kč byl čerpán částkou 1.149,87 tis. Kč, což je 32,67 % UR. Finanční prostředky jsou určeny na výkon pěstounské péče, která je financována prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky. V tomto roce byly prostředky čerpány na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů (955,53 tis. Kč), za telekomunikační služby (10,56 tis. Kč), na školení a vzdělávání pěstounů (145,63 tis. Kč), za ozdravné pobyty dětí z pěstounských rodin (36,37 tis. Kč) a za cestovné (1,78 tis. Kč).

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 13.318,70 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.053,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 222,64 tis. Kč, tj. 4,41 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 53,24 tis. Kč byly uhrazeny za autorský dozor při provádění stavebních prací na akci „Modernizace DPS Liboc“. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly určeny na akci „Sociální zařízení Šatovka“. Na základě zadání veřejné zakázky byl v minulém roce vybrán dodavatel poradenských služeb souvisejících s realizací projektu „Sociální zařízení Šatovka“, kterému byla v letošním roce uhrazena studie proveditelnosti projektu ve výši 169,40 tis. Kč.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 250,00 tis. Kč byly určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl čerpán ve 100 % výši.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Upravený rozpočet ve výši 676,00 tis. Kč byl čerpán částkou 675,20 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2014 opět smluvně zajištěno 5 lůžek. Příspěvek městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.183,00 tis. Kč byl čerpán částkou 6.568,57 tis. Kč, tj. 64,51 % k UR. Částka 2.186,39 tis. Kč připadla na granty v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha 6. Prostředky ve výši 3,37 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané příspěvky, částka ve výši 3.912,86 tis. Kč byla čerpána k financování společenských a sportovních akcí pro seniory a zdravotně postižené občany, na financování celodenních autobusových výletů seniorů MČ Praha 6 a na dorovnání ceny oběda pro seniory stravujících se v sedmi základních školách. Částka ve výši 465,95 tis. Kč byla použita na příspěvek úhrady nájemného pro sociálně potřebné občany MČ Prahy 6.

06 – Kultura

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

21

Obchod a služby

200,00

200,00

155,80

77,90

77,90

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

26 628,00

32 208,30

24 624,65

92,48

76,45

34

Tělovýchova a zájmová činnost

250,00

250,00

197,93

79,17

79,17

 

Celkem

27 078,00

32 658,30

24 978,38

92,25

76,48

 

Kapitálové výdaje

         

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

660,00

1 375,00

1 197,72

181,47

87,11

 

Celkem

660,00

1 375,00

1 197,72

181,47

87,11

 

06 - Úhrn

27 738,00

34 033,30

26 176,10

94,37

76,91

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 150,00 tis. Kč byl čerpán částkou 140,46 tis. Kč, tj. 93,64 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky uvedeného oddílu byly určeny na doprovodné akce k „Farmářským trhům“. Byly uhrazeny finanční prostředky za ozvučení, hudební vystoupení a moderování při slavnostním zahájení jarních farmářských trhů a za převoz, montáž a demontáž stánků. Dále bylo uhrazeno občerstvení pro veřejnost a služby spojené s doprovodnými programy a s výzdobou a osvětlením adventních stánků.

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 15,34 tis. Kč, tj. 30,68 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na instalaci a opravu směrníků a dodatkových tabulí. Čerpání finančních prostředků zde závisí na aktuálních potřebách výměny, instalace a oprav na základě nahlášených poškození.

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 3.260,60 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 3.233,42 tis. Kč, tj. 99,17 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 10,00 tis. Kč byla použita na akci „Pocta Carl Czerny“, akce „Motolice“ si vyžádala finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč a „Koncerty ve Hvězdě“ částku 756,48 tis. Kč. Částkou 151,47 tis. Kč byly uhrazeny klavírní koncerty v Břevnovském klášteře a akce „Z hvězdiček rostou hvězdy“ si vyžádala částku 172,80 tis. Kč. Akce „Mozartovo Requiem“ si vyžádalo finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč, částka 1.359,82 tis. Kč byla hrazena za akci „Opera v Šárce“ a festival „60 šakalích let“ byl uhrazen ve výši 300,00 tis. Kč. Další akce „Dejvické hudební léto“ si vyžádala částku 150,00 tis. Kč, akce „Hanspaulský festival“ částku ve výši 30,00 tis. Kč, akce „Kytara napříč žánry“ částku 30,00 tis. Kč, akce „Koncert ke Dni Prahy 6“ částku 115,41 tis. Kč, akce „Koncert ohlédnutí za operou v Šárce“ částku 29,75 tis. Kč, akce „Adventní koncert pro zaměstnance ÚMČ“ částku 10,00 tis. Kč a akce „Koncert D. Kalhouse“ částku ve výši 17,69 tis. Kč.

Odd. 33 § 14 – Knihovnická činnost

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu uvedeného oddílu ve výši 320,00 tis. Kč byly zcela vyčerpány. Prostředky ve výši 20,00 tis. Kč byly poskytnuty jako finanční příspěvek na projekt „Dětské čtenářství“ Městské knihovně. Zbylá částka byla vyčerpána na podporu činnosti Městské knihovny v Praze.

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.500,00 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky byly určeny jako finanční příspěvek pro Pelleovu vilu, o.p.s. na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby v souladu se zakládací listinou příjemce. S ohledem na skutečnost, že k 31.3.2014 ukončila Galerie Anderle svou činnost, nebylo nutno finanční příspěvek čerpat .

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost ORJ 0603 – Kancelář starostky - starosty (dále KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 30,00 tis. Kč, tj. 30 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy za prezentaci MČ Praha 6 na výstavě Slavné vily metropolí střední Evropy na výstavních panelech, tiskovinách, propagačních materiálech a webových stránkách.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost ORJ 0605 – Odbor územního rozvoje (dále OUR)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.060,00 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán ve výši 1.600,12 tis. Kč, tj. na 77,68 %. Finanční prostředky ve výši 51 000 EUR (1.250,00 tis. Kč) obdržela MČ Praha 6 od firmy EUROPOLIS Hadovka s.r.o. na vydání knihy, částka byla použita na přípravu a vydání Knihy o Dejvicích ve výši 87,31 tis. Kč a na dotisk publikace Procházky Prahou 6 II. a III. díl v celkové výši 1.495,87 tis. Kč. Na korektury publikací bylo vyčerpáno 16,94 tis. Kč.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost ORJ 0608 – Kancelář městské části (dále KMČ)

Běžné výdaje uvedeného oddílu ve výši 350,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 260,89 tis. Kč, tj. 74,54 % upraveného rozpočtu. Tato částka byla vynaložena na tisk brožury „Kultura a památková péče na Šestce“ a na tisk knihy k 90. výročí Domova pro seniory E. Purkyňové „Devadesátileté ohlédnutí“.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře ORJ 0605 - OUR

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.055,00 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán ve výši 1.013,52 tis. Kč, tj. 96,07 % upraveného rozpočtu.

Částka 713,46 tis. Kč byla čerpána na náklady související s přípravou podkladů, grafické a tiskařské práce a propagaci v rámci projektu Galerie Chodník. Na výstavy v partnerských městech Poreč a Bayereuth bylo na grafické a tiskařské práce vyčerpáno 82,28 tis. Kč a na výzdobu RMČ bylo uhrazeno na grafické práce 91,31 tis. Kč. Na repase modelů bylo čerpáno 60,00 tis. Kč. Částka 66,47 tis. Kč byla použita na pohoštění v rámci výstav – Očima sousedů, Ornamenty džungle, Poutní cesta Hájek a Galerie Chodník.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 120,00 tis. Kč určený na modely objektů Prahy 6 byl v roce 2014 čerpán na výrobu modelů - Vondrákova vila, Bočanova vila a vila Lídy Baarové v celkové výši 119,89 tis. Kč.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře ORJ 0608 - KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán v objemu 497,62 tis. Kč, tj. 99,52 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky o objemu 242,48 tis. Kč byly vynaloženy na výstavu v NTK s názvem „Příběhy našich sousedů“, částka 42,00 tis. Kč byla uhrazena za výstavu Jiřího Boudy v Písecké bráně a částka 213,14 tis. Kč za výstavu k 28. říjnu „Světová válka a naše revoluce“.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury ORJ 0603 - KS

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.079,81 tis. Kč, tj. 99,04 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky tohoto oddílu byly vynaloženy na, obecní programy a propagace k pořádaným kulturním akcím (1.779,83 tis. Kč) a květinové dary (299,98 tis. Kč).

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury ORJ 0608 - KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 642,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 642,05 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s akcemi pro seniory (237,05 tis. Kč), částka ve výši 365,00 tis. Kč byla vynaložena na tzv. „granty“ v této oblasti. Částka ve výši 40,00 tis. Kč byla uhrazena za členství v Anletu (Asociace nositelů legionářských tradic o.s.).

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot ORJ 0605 - OUR

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.928,40 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 1.275,58 tis. Kč, tj. 21,52 % upraveného rozpočtu.

Výdaje určené na odměny členům výtvarné soutěže a cenu starostky byly čerpány v souvislosti s usnesením RMČ č. 2873/13 a č. 3141/14 na odměny za návrhy a členství v porotě "Výtvarná soutěž o návrh Plastika ve veřejném prostoru na motivy Žofie Chotkové včetně vodního prvku" v celkové výši 305,00 tis. Kč, dále bylo z této položky čerpáno dle usnesení RMČ č. 3142/14 „Soutěž o návrh pomníku Marie Terezie“ ve výši 108,50 tis. Kč. Ze služeb bylo čerpáno na jubilejní plakety 49,61 tis. Kč. Na opravy pomníků a pamětních desek bylo vyčerpáno celkem 288,15 tis. Kč, na obnovu objektů drobné architektury 228,75 tis. Kč a na pohoštění 5,80 tis. Kč. Výdaje na odvody FÚ dosáhly výše 55,50 tis. Kč. Památkový grant byl čerpán ve výši 234,27 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.255,00 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán ve výši 1.077,83 tis. Kč, tj. 85,88 %, a to na dokončení akce „Památník Nikoly Tesly“ 197,57 tis. Kč, na „Pamětní desky – významné osobnosti (Emil Pollert a František Vláčil)“ ve výši 425,00 tis. Kč a na akci „Busta A.S. Puškina“ ve výši 455,26 tis. Kč.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 140,00 tis. Kč byl čerpán částkou 139,04 tis. Kč, tj. 99,31 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na výrobu videoreportáží o Praze 6. V roce 2014 bylo pořízeno 28 reportáží.

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků ORJ 0603 - KS

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.048,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.048,85 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o náklady vynaložené na vydávání časopisu „Šestka“. Od března tohoto roku došlo ke změně vydavatele. Nově jsou radniční noviny vydávány městskou částí, která tak z podnikatelské činnosti zajišťuje platby pro dodavatele tisku, distribuci a grafické práce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (to je v daném případě ztráta), je refundována z rozpočtu do zdaňované činnosti.

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků ORJ 0608 - KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 70,00 tis. Kč byl čerpán ve 100% výši. Jednalo se o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik (časopisy Břevnovan 55,00 tis. Kč a Hanspaulka 15,00 tis. Kč).

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ORJ 0603 - KS

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.756,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.663,79 tis. Kč, tj. 94,75 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené se „Slavnostními akty“ (např. slavnostní předání cen čestným občanům Prahy 6, slavnostní zahájení školního roku, slavnostní odhalení pomníku Nikoly Tesly, vzpomínkové setkání u příležitosti 72. výročí československých parašutistů apod.) ve výši 1.397,29 tis. Kč a akcí „Den Prahy 6“ ve výši 76,50 tis. Kč. Částka ve výši 190,00 tis. Kč byla poukázána jako finanční příspěvek Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na výtisk knihy „Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí“.

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ORJ 0607 - OVV

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.175,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 953,41 tis. Kč, tj. 80,02 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty (nákup materiálu, fotopráce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, dary). Nižší čerpání je způsobeno tím, že výše nákladů je závislá na počtu jubilantů, novorozených dětí a počtu jubilejních svatebních obřadů, přičemž realizaci těchto obřadů nelze rovnoměrně rozčlenit do příslušného období.

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ORJ 0608 - KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.202,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.796,55 tis. Kč, tj. 96,02 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje související s konáním akcí: „Masopust“ ve výši 100,00 tis. Kč, „Velikonoce“ ve výši 298,87 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 650,00 tis. Kč, „Kulturní pořady v NTK“ ve výši 182,87 tis. Kč, „Tvořivé úterky ve Skleňáku“ ve výši 290,32 tis. Kč, „Literáti z naší čtvrti“ ve výši 118,00 tis. Kč, „Společenský večer Prahy 6“ ve výši 1.586,37 tis. Kč, „Mozartovo Requiem v Písecké bráně“ ve výši 85,73 tis. Kč, „Kaštan – programy“ ve výši 400 tis. Kč, „Pohoštění a dárky při kulturních akcích MČ Praha 6“ ve výši 257,09 tis. Kč, „Divadelní festival“ ve výši 800,00 tis. Kč a „Pohádkový les“ ve výši 594,20 tis. Kč. Za zajištění programu při vyhlášení výročních cen OSA bylo uhrazeno 100,00 tis. Kč, za akci „Břevnovské posvícení“ byla vynaložena částka 100,00 tis. Kč a za akci „Podzimní hrátky v Písecké bráně“ částka 150,00 tis. Kč. Ve vánočním období se konaly akce: „Advent v Písecké bráně (880,00 tis. Kč), „Vánoce Prahy 6 – instalace a slavnostní rozsvícení stromů (173,59 tis. Kč), „Vánoce na Vítězném náměstí (1.150,75 tis. Kč) a vánoční osvětlení (836,89 tis. Kč). Dále proběhly tyto akce: „Pouť sv. Michaela“ (19,96 tis. Kč), „Den Prahy 6“ (77,16 tis. Kč), „FF pro pamětníky – pocta Fr. Vláčilovi“ (375,00 tis. Kč), „Svatováclavské posvícení“ (150,00 tis. Kč), „Bitva na Bíle Hoře“ (90,00 tis. Kč), „Senioři v Semaforu“ (62,94 tis. Kč) a v souvislosti s pořádáním těchto akcí byla uhrazena částka 266,81 tis. Kč za zdravotní dozor a požární dohled při kulturních akcích a programech MČ Praha 6, moderování a technické zajištění menších akcí, hudební doprovod apod.

Odd. 34 § 29 Ostatní zájmová činnost a rekreace ORJ 0601 – Odbor služeb

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 250,00 tis. Kč byly čerpány částkou 197,93 tis. Kč, tj. 79,17 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz byl účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“. Rekreační a vzdělávací zařízení Živohošť je určeno nejen pro rekreaci zaměstnanců ÚMČ Praha 6, ale i pro ostatní zájemce. Je také využíváno pro školení a porady zaměstnanců ÚMČ Praha 6.

Finanční prostředky ve výši 190,00 tis. Kč byly určeny na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Částka ve výši 4,99 tis. Kč byla uhrazena za nákup mikrovlnné trouby a částka ve výši 2,94 tis. Kč byla uhrazena za poplatky z ubytovací kapacity obci Chotilsko.

07 – Bezpečnost

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

52

Civilní připravenost

148,00

98,50

90,80

61,35

92,18

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 820,00

2 500,50

2 457,12

135,01

98,27

55

Požární ochrana

75,00

75,00

75,00

100,00

100,00

 

Celkem

2 043,00

2 674,00

2 622,92

128,39

98,09

 

Kapitálové výdaje

         

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

-

-

-

-

-

 

Celkem

-

-

-

-

-

 

07 - Úhrn

2 043,00

2 674,00

2 622,92

128,39

98,09

odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 98,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 90,80 tis. Kč, což je 92,18 % k UR. V uplynulém období byly čerpány výdaje za nákup zakrývací folie ve výši 0,44 tis. Kč, za úhradu elektrické energie ve výši 4,53 tis. Kč, spotřebované v krytu CO ul. Na Petřinách 42 a na jeho údržbu ve výši 25,00 tis. Kč. Částka 28,84 tis. Kč zahrnovala výdaje na zajištění pracoviště zdravotní přípravy pro návštěvníky akce „Pohádkový les ve Hvězdě“, „Slavnostní otevření koupaliště Petynka“ a „Cyklo Maratón na Ladronce“ k zajištění první pomoci v rámci přípravy obyvatel na mimořádné události a krizové situace. Finanční prostředky ve výši 22,00. tis. Kč zahrnovaly výdaje na semináře v rámci realizace celodenního programu k přípravě žáků základních a mateřských škol na mimořádné události či krizové situace, tzv. „Dne integrovaného záchranného systému“ a na pohoštění pro přednášející lektory na těchto seminářích ve výši 9,99 tis. Kč.

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 2.500,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.457,12 tis. Kč, což je 98,27 % k UR. Jednalo se především o výdaje na finanční dary pro obyvatelstvo za činnost pro MČ Praha 6 ve výši 1.630,00 tis. Kč, částka 92,11 tis. Kč byla čerpána na základě „Nájemní smlouvy“ uzavřené se společností Regata Čechy, a.s. – úhrada nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách v Čílově ulici v souladu s platebním kalendářem (je zde také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6). V rámci projektu „prevence kriminality“ se jednalo o výdaje na lektorskou činnost na ZŠ a pro seniory a výrobu propagačních materiálů ve výši 89,41 tis. Kč. Výroba letáků „Jsem Váš nový strážník“ zahrnovala výdaje ve výši 14,63 tis. Kč. Na základě I. kola udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality 2014 byla poskytnuta MČ Praha 6 účelová neinvestiční dotace na realizaci projektů „Bezpečná ulice“ a „Praha 6 bezpečně on-line 2014 – Komunitní prevence kybernetické kriminality“ v celkové výši 250,00 tis. Kč, jež byla čerpána v plné výši na věcné dary – propagační materiály, na 1. fázi projektu, jež obsahovala odbornou přípravu vzdělávacího programu pro řídící a pedagogické pracovníky, pracovníky OSPOD a prevence, organizační zajištění osvětových seminářů a výrobu výukových materiálů, zajištění lektorů a nákup 4 tonerů pro tiskány. Dále byly na základě rozpočtové úpravy pořízeny soupravy testrů na alkohol a 4 ks mobilních tiskáren pro potřeby a využití Policie ČR na území MČ Praha 6 ve výši 219,97 tis. Kč. Nákup věcných dárků (medailí a mincí) k slavnostnímu udílení ocenění členů Policie ČR za zásluhy o bezpečnost na území MČ Praha 6 zahrnoval částku ve výši 161,00 tis. Kč.

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 75,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán na 100 %. Jednalo se o finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje – 25,00 tis. Kč, Suchdol - 25,00 tis. Kč a Nebušice – 25,00 tis. Kč

08 – Hospodářství

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

4 212,00

8 987,00

8 672,25

205,89

96,50

 

Celkem

4 212,00

8 987,00

8 672,25

205,89

96,50

 

Kapitálové výdaje

         

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

246 600,00

266 246,10

148 304,59

60,14

55,70

 

Celkem

246 600,00

266 246,10

148 304,59

60,14

55,70

 

08 - Úhrn

250 812,00

275 233,10

156 976,84

62,59

57,03

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.871,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 5.739,25 tis. Kč, což je 97,76 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 5,00 tis. Kč, za spotřebovanou elektrickou energii na osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí a kaple Na Perníkářce, za pronájem kabelového vedení v areálu Ladronka a veřejného osvětlení Fragnerova 10/2485 bylo čerpáno v celkové výši 24,59 tis. Kč. Za nájemné byly výdaje v celkové výši 130,24 tis. Kč. Z této částky připadá 124,00 tis. Kč na úhradu čistého nájemného pro azylanty (MČ Praha 6 obdržela na tuto úhradu nájemného pro azylanty účelovou dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra) a částka 6,24 tis Kč byla uhrazena Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za užívání pozemků č. 2552/42 a 3705/1 k.ú. Břevnov (AVČ Ladronka). Dále částka ve výši 23,60 tis. Kč na aktualizaci pasportu technického stavu budovy LDN – Chittussiho 1108/1A. Částka ve výši 2.758,80 tis. Kč byla uhrazena v rámci uzavřených mandátních smluv se Sneo, a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a za kontroly stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6. Finanční prostředky ve výši 2.517,02 tis. Kč byly převedeny do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 jako dotace na ztrátu z provozu objektů zvláštního určení (Kulturní centrum Bělohorská 201/150 ve výši 1.702,00 tis. Kč, Pečovatelská služba ve výši 144,88 tis. Kč, Pelléova vila ve výši 587,47 tis. Kč a Písecká brána ve výši 82,67 tis. Kč). Dále za finanční vyrovnání se společenstvím vlastníků v ulici Jilemnického č.p. 600 byla čerpána částka 280,00 tis. Kč. Jednalo se o odstranění vzniklých škod na fasádě domu v důsledku rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6. Za opravy nemovitého majetku ve správě mandatářů (UR 26,00 tis. Kč) nebyla čerpána žádná částka.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 266.246,10 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 148.304,59 tis. Kč, což je 55,70 % UR. Největší akcí tohoto oddílu byla „Rekonstrukce Nad Kajetánkou 2 – 8, Patočkova 31 – 37 a Jílkova 2 – 8 – II. a III. etapa“ s upraveným rozpočtem 89.359,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 40.085,60 tis. Kč. Plánovaná realizace rekonstrukce domů Patočkova 1410/37 - Nad Kajetánkou 36/8 byla zahájena po úplném vystěhování domu v lednu 2014, dokončena a zkolaudována byla v dubnu 2014. Rekonstrukce zbývajících čtyř domů se třemi vchody - Nad Kajetánkou 1415/1A,1B/Jílkova 90/2, Nad Kajetánkou 1402/3A,3B/Jílkova 92/4, Nad Kajetánkou 1401/5A,5B/Jílkova 95/6 a Nad Kajetánkou 1414/7A,7B/Jílkova 96/8 byla v roce 2014 zahájena. U rekonstrukce prvního trojvchodu Nad Kajetánkou 1415/1A,1B/Jílkova 90/2 proběhla ke konci roku 2014 kolaudace. U zbývajících trojvchodů je předpoklad dokončení rekonstrukce v roce 2015. Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akci „Půdní vestavby“ s upraveným rozpočtem ve výši 51.250,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 41.377,69 tis. Kč. Jedná se
o realizaci vestaveb do půdních prostor v domech hlavního města Prahy svěřených Městské části Praha 6 a jejich následný prodej prostřednictvím společnosti SNEO, a.s.. V prvním pololetí roku 2014 bylo dokončeno a zkolaudováno sedm bytových jednotek v domech Rooseveltova 619/24, 618/26, 617/28, 616/30 a 612/40. Dále bylo do konce roku dokončeno a zkolaudováno 9 bytových jednotek v domech Rooseveltova 614/36, 613/38, 611/42, Terronská 619/25, Jugoslávských partyzánů 611/8 a Dr. Z. Wintra 548/24 a proběhla kolaudace dokončené jedné půdní bytové jednotky v domě Bělohorská 1703/144 a jedné půdní bytové jednotky v domě Dejvická 254/16.
U akce „Rekonstrukce vytápění a elektro v objektu nám. Svobody“ s upraveným rozpočtem ve výši 48.650,00 tis. Kč bylo čerpáno 42.829,84 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny již v roce 2013 a ke dni 30. 6. 2014 byly dokončeny práce na osazení topných těles a rozvodech ve všech bytových jednotkách. U akce „ Výstavba bytového domu s malometrážními byty pro seniory a startovacími byty Rakovnická – Stochovská“ (UR 29.935,00 tis. Kč) byla čerpána částka 583,75 tis. Kč. V roce 2014 byl předpoklad vydání územního a stavebního povolení, provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby a zahájení stavby. Vydání územního řízení bylo pozdrženo z důvodu podání námitek. V prvním pololetí tak byla čerpána pouze částka na přípojku PRE. Vzhledem ke skutečnosti, že obyvatelé sousedící s předmětnými pozemky nebo obyvatelé žijící v blízkosti této lokality se zamýšlenou výstavbou nesouhlasí a svou vůli projevili opakovaně interpelacemi na zasedáních ZMČ P6, byl vydán pokyn k pozastavení projektových prací a ke zpětvzetí žádosti o vydání územního rozhodnutí, která byla podána Odboru výstavby ÚMČ Praha 6. U akce „Demolice stávajících objektů ve vnitrobloku Eliášova, Dr. Z. Wintra“ (UR 4.800,00 tis. Kč) byla čerpána částka 3.770,93 tis. Kč. V roce 2014 byl na základě zpracované projektové dokumentace vydán souhlas s odstraněním stavby, dokončeno výběrové řízení, podepsána smlouva s dodavatelem a demolice 18 havarijních garáží ve dvoře zahájena i dokončena. Akce „Rekonstrukce vila Špálova 443/4“ (UR 2.000,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 73,81 tis. Kč za architektonickou studii úprav interiéru. Akce „Zateplení fasády, rekonstrukce prostor – Lékařské centrum Stochovská 530/43“ (UR 4.500,00 tis. Kč) byla čerpána částka 3.692,96 tis. Kč. Akce „rekonstrukce volných bytů“ (UR 1.000,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 113.45 tis. Kč. Jednalo se o opravu volného bytu č. 9, Dejvická 397/4. Akce „Nabytí budovy č. event. 29 s pozemky parc. č. 1281/283 a 1281/351“ (UR 4.766,10 tis. Kč) byla čerpána částka 4.766,09 tis. Kč. U „Rekonstrukce domu Dejvická 184/4“ (UR 2.100,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 661,87 tis. Kč. V roce 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, uzavřená smlouva se zhotovitelem a zrealizovány přípravné práce, geodetická zaměření, zpracování studie řešení včetně projednání s dotčenými orgány a provedení vizualizace projektu. Dále byla vypracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. U akce „Zpracování PD k rekonstrukci a modernizaci gastroprovozu v objektu Vlastina 500/19 (The Prague British Schoul)“ (UR 381,00 tis. Kč) byla čerpána částka 34,24 tis. Kč. Při projednání studie s rozsahem navrhovaných úprav ustoupil uživatel od požadavku na modernizaci gastroprovozu z důvodu rozhodnutí dovážet hotová jídla. Projektové práce byly zastaveny a fakturována byla pouze provedená studie. Akce „Rekonstrukce (stavební úpravy) ve služebně Městské policie v ul. Českomalínská 776/25“ (UR 210,00 tis. Kč) byla čerpána částka 208,53 tis. Kč. Jednalo se
o zhotovení sádrokartonových příček a podhledů, souvisejících stavebních, truhlářských a elektro prací. Akce „Stavební úpravy v objektu Dejvického divadla – Zelená 1084/15“ (UR 315,00 tis. Kč) byla čerpána částka 314,72 tis. Kč. Jednalo se o akustické úpravy stropu v prostorách bývalého antikvariátu a o výrobu, dodání a osazení dřevěných eurooken a vchodových dveří. Akce „Sanace objektu a souvisejících hradeb Písecké brány K Brusce 208/5“ (UR 1.580,00 tis. Kč) byla čerpána částka 1.563,80 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za vzduchotechniku, doplnění a rozšíření elektroinstalace, měření a regulaci, autorský dozor projektanta a TDI. Akce „Rekonstrukce objektu Šultysova 905/26 – výměna oken (změna technických parametrů)“ (UR 1.152,00 tis. Kč) byla čerpána částka 1.141,32 tis. Kč. U akce „Výměna oken (změna technických parametrů) v objektu Skleněný palác – nám. Svobody 728/1“ (UR 1.000,00 tis. Kč) byla čerpána částka 814,30 tis. Kč. Jednalo se o vypracování realizační Projektové dokumentace na výměnu oken a zastupování zadavatele v zadávacím řízení. Akce „Instalace žaluzií a markýz v domě pro seniory Nová Ořechovka – Na Dračkách 1095/34“ (UR 170,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 165,95 tis. Kč. Akce „Kamerový a zabezpečovací systém – Pelléova vila“ (UR 440,00 tis. Kč) byla čerpána částka 436,83 tis. Kč za dodání a montáž systému. Akce „Výměna kotle včetně radiátorů v objektu Únětická 739“ (UR 150,00 tis. Kč) byla čerpána částka 118,91 tis. Kč a u akce „Odkoupení pozemku parc. č. 893/10 a pozemku parc. č. 899“ (UR 5.550,00 tis. Kč) byla uhrazena celá tato částka. Dalšími investičními akcemi byly: „Měřící a regulační technika (školy, nemovitosti zvláštního určení)“ (UR 4.800,00 tis. Kč), kde nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Akce představovala prověření možnosti úspory energií při využití centrální elektronické regulace otopného systému v objektech ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2. Podmínkou pro možnou instalaci elektronické regulace je vyvážený otopný systém s konstantním tlakem v topném okruhu. Tuto podmínku však nesplnil ani jeden z výše uvedených objektů školských zařízení. Pro možnou instalaci centrálního elektronického ovládání je nezbytné nejprve zrealizovat celkovou modernizaci otopných systémů. Akce „Zateplení fasády, rekonstrukce prostor – učiliště Šmolíkova 864/5“ (UR 3.100,00 tis. Kč) nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Tato akce nebyla v roce 2014 zahájena v důsledku ukončení nájemního vztahu se SOU Dr. Peška. Také u akce „Odkoupení id. ÂĽ domu čp. 397 Dejvická 34 a id. ÂĽ pozemků parc. č. 931,932“ (UR 8.750,00 tis. Kč) nebyly čerpány žádné finanční prostředky z důvodu odstoupení spoluvlastníků od prodeje výše uvedeného domu a pozemků. U „Rekonstrukce objektu Šultysova 905/26, Praha 6 - výměna 2 kotlů“ (UR 288,00 tis. Kč) nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Na základě plánovaného postupu oprav budou práce na ÚT vč. topných zkoušek prováděny až v období 1/2015. Z uvedeného důvodu budou finanční prostředky čerpány až v roce 2015.

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.788,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši což je 100,00 % UR. Jednalo se o vrácení kupní ceny bytové jednotky z důvodu odstoupení kupce od smlouvy
o převodu bytové jednotky č. 627/1.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 328,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 145,00 tis. Kč, což je 44,21 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a kteří neměli nikoho, kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 50 sociálních pohřbů. Dále byl z této částky hrazen pronájem 1 hrobového místa v rámci zprostředkování sociálních pohřbů (neznámé osoby), vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví v platném znění. MČ Praha 6 obdržela ve smyslu zákona o pohřebnictví účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, určenou jako náhrada za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého ve výši 62,98 tis. Kč.

09 – Vnitřní správa

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

61

Územní samospráva

232 424,00

253 111,70

227 497,19

97,88

89,88

62

Jiné veřejné služby a činnosti

2 426,00

2 346,00

958,33

39,50

40,85

 

Celkem

234 850,00

255 457,70

228 455,52

97,28

89,43

 

Kapitálové výdaje

         

61

Územní samospráva

4 440,00

4 440,00

2 827,18

63,68

63,68

 

Celkem

4 440,00

4 440,00

2 827,18

63,68

63,68

 

09 - Úhrn

239 290,00

259 897,70

231 282,70

96,65

88,99

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0903 – Kancelář starostky (starosty) – (dále KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 835,00 tis. Kč byl čerpán částkou 637,64 tis. Kč, což je 76,36% UR. Výdaje určené na setkání vedení radnice s občany a velvyslanci byly čerpány na nákup drobného materiálu ve výši 4,53 tis. Kč a na nákup služeb v celkové výši 82,10 tis Kč, které zahrnují především výdaje na nájemné a služby při setkáních vedení radnice s čestnými občany a diplomaty. Za nákup pohoštění bylo vyčerpáno celkem 468,78 tis. Kč a zahrnuje výdaje hrazené z reprefondu starostky (starosty) ve výši 253,89 tis. Kč a výdaje hrazené při setkáních vedení radnice s čestnými občany a diplomaty ve výši 214,89 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo celkem vyčerpáno 82,23 tis. Kč, z toho v rámci reprefondu 77,33 tis. Kč a při setkáních vedení radnice s čestnými občany ve výši 4,90 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0908 – Kancelář městské části (dále KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.653,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.025,77 tis. Kč, což je 82,83 % UR. Na povinné pojistné bylo vyčerpáno 410,43 tis. Kč, a to v souvislosti s vyplácením peněžitých darů a za bankovní poplatky 0,67 tis. Kč. Čerpání na nákup služeb v celkové výši 324,50 tis Kč zahrnuje výdaje za ozvučení, videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6. Za úhradu cestovních nákladů členů ZMČ bylo vyčerpáno 11,71 tis. Kč, za pohoštění bylo vyčerpáno celkem 375,61 tis. Kč a zahrnuje výdaje hrazené z reprefondů uvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 126,85 tis. Kč, z jednání ZMČ a RMČ ve výši 217,09 tis. Kč a z jednání komisí a výborů ve výši 31,67 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo z reprefondů vyčerpáno celkem 53,82 tis. Kč. Na dary členům komisí a výborů bylo vyčerpáno 1.849,03 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí – ORJ 0915 – Odbor služeb (dále OSL)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši11.109,50 tis. Kč byl čerpán částkou 9.944,47 tis. Kč, což je 89,51 % UR.

Na odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 6.767,75 tis. Kč, na odměny za provedenou práci 673,12 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 1.821,57 tis. Kč. Výdaje na nákup tiskovin činily 34,76 tis. Kč a na nákup materiálu (obálky s logem a ražbou) 12,54 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 332,74 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Výdaje na školení a vzdělávání byly čerpány ve výši 98,17 tis. Kč. Příspěvek na stravování, ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činil 67,48 tis. Kč. Náklady na ražbu na obálky a tisk vizitek činily 14,69 tis. Kč, výdaje za kupony MHD, uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, činily 11,95 tis. Kč a výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 93,20 tis. Kč. Výdaje za příspěvky na penzijní připojištění, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, byly čerpány ve výši 16,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 15 - Volby do zastupitelstev územ. samosprávných celků

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 3.147,60 tis. Kč, které obdržela MČ Praha 6 ze státního rozpočtu Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami a konáním voleb do zastupitelstev Prahy 6 a MHMP a také 1/3 Senátu v roce 2014. Tyto prostředky byly čerpány v celkové výši 2.742,76 tis. Kč, což činí 87,14 % UR. Za prostředky na platy bylo vyčerpáno 9,03 tis. Kč, za osobní výdaje (uzavřené dohody mimo pracovní poměr) ve výši 1.983,49 tis. Kč, za ostatní platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 18,77 tis. Kč a za povinné pojištění s nimi spojené ve výši 79,17 tis. Kč.

Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku dosáhly celkové výše 27,37 tis. Kč a zahrnují nákup volebních uren a zástěn pro potřeby OVK. Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše 82,75 tis. Kč z toho na nákup kancelářských potřeb a xerografického papíru v částce 64,88 tis. Kč, nákup zámků k urnám 2,29 tis. Kč a tonerů a inkoustových kazet ve výši 15,58 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb činily celkem 542,18 tis. Kč. Zahrnují úhradu nájemného ve výši 7,38 tis. Kč, mytí uren za 9,94 tis. Kč, přípravu volebních místností vč. úklidu ve výši 58,34 tis. Kč a zajištění členů ostrahy, úklidu ÚMČ a zřízení telefonních linek během voleb ve výši 39,62 tis. Kč, výdaje za dočasný nájem vozidel, ostatní dopravu a dočasné dopravní značení činily 216,44 tis. Kč a za skartaci volebních materiálů 28,22 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 182,24 tis. Kč zahrnují nákup stravovacích kuponů.

Nedočerpané prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2014 a v únoru 2015 byly odvedeny zpět do státního rozpočtu.

Odd. 61 § 17 - Volby do Evropského parlamentu

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 3.201,10 tis. Kč, které obdržela MČ Praha 6 ze státního rozpočtu Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami a konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2014. Tyto prostředky byly čerpány v celkové výši 2.428,98 tis. Kč, což činí 75,88 % UR. Za prostředky na platy bylo vyčerpáno 14,94 tis. Kč, za osobní výdaje (uzavřené dohody mimo pracovní poměr) ve výši 1.713,87 tis. Kč, ostatní platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 15,90 tis. Kč a na povinné pojištění s nimi spojené ve výši 60,87 tis. Kč.

Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku dosáhly celkové výše 95,34 tis. Kč a zahrnují nákup volebních uren a kapesních kalkulaček pro potřeby OVK. Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše 169,47 tis. Kč, z toho na nákup kancelářských potřeb a xerografického papíru v částce 76,27 tis. Kč, nákup ubrusů a tašek ve výši 81,52 tis. Kč a flash disků ve výši 11,68 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb činily celkem 358,59 tis. Kč. Zahrnují úhradu nájemného ve výši 5,57 tis. Kč, mytí uren za 10,62 tis. Kč, přípravu volebních místností vč. úklidu ve výši 71,45 tis. Kč, zajištění členů ostrahy, úklidu ÚMČ a zřízení telefonních linek během voleb ve výši 27,79 tis. Kč, výdaje za dočasný nájem vozidel, ostatní dopravu a dočasné dopravní značení činily 132,17 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 110,99 tis. Kč zahrnují nákup stravovacích kuponů.

Nedočerpané prostředky podléhají finančnímu vypořádání za rok 2014 a v únoru 2015 byly odvedeny zpět do státního rozpočtu.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – ORJ 0903 – KS

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.463,00 tis. Kč byl čerpán částkou 4.641,38 tis. Kč, což je 84,96 % UR. Za nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 3.423,06 tis. Kč. Z toho za zasílání SMS občanům ve výši 134,99 tis. Kč, monitoring a analýzu tisku 162,75 tis. Kč, za výrobu a správu on-line sítí 30,25 tis. Kč a výrobu novoročenek 147,96 tis. Kč. Náklady na tlumočení a překlady činily 234,00 tis. Kč, výdaje na průzkum veřejného mínění 1.215,57 tis. Kč, za PR služby 1.409,42 tis. Kč a za profesionální prezentaci MČ P-6 částku 88,12 tis. Kč.

Na pohoštění při tiskových konferencích bylo vyčerpáno 132,71 tis. Kč a na nákup reprezentačních předmětů bylo vyčerpáno 1.085,61 tis. Kč.

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0907 – OVV (odbor vnitřních věcí)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 120,00 tis. Kč byl čerpán částkou 53,77 tis. Kč, což je 44,81 % UR. Prostředky byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech a vánoční výzdobu.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0914 - OI (oddělení informatiky)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 15.640,00 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 10.427,77 tis. Kč, tj. 66,67 % upraveného rozpočtu.

Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 2.588,15 tis. Kč a na drobný hmotný majetek bylo vyčerpáno 1.854,21 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup 48 ks monitorů pro výměnu v elektronické úřední desce, 36 ks počítačových sestav, 11 ks notebooků, 1 tablet, 11 ks kopírovacích zařízení, 22 ks mobilních telefonů, síťové prvky a ostatní HW. Pro odbor sociálních věcí byl z přijaté dotace pro výkon sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD) pořízen 1 ks PC a 8 ks mobilních telefonů v celkové výši 81,50 tis. Kč. Z drobného materiálu bylo vyčerpáno celkem 733,94 tis. Kč na tonery a na náhradní díly k používané technice.

V seskupení nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 5.638,21 tis. Kč (67,12 % UR). Tyto výdaje zahrnují asistenční služby k modulům ek. programu GINIS, asistence pří řešení problémů při převodu do virtuálního prostředí včetně jeho kontroly po havárii UPC, asistence při přeinstalaci hlasovacího zařízení, znalecké posudky atd. ve výši 217,25 tis. Kč, služby zpracování dat, ze kterých se hradí zejména servis systémů a aktualizace dat na základě uzavřených smluv – MISYS, digitální archiv, údržba a úpravy webových stránek, certifikace zaměstnanců, časová razítka, aktualizace programu Lotus Notes, městský kamerový systém, ochrana interních sítí, bezpečných vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem - virus, spam, atd. ve výši 4.339,68 tis. Kč, nákup dalších služeb byl čerpán v celkové výši 866,38 tis. Kč a to zejména na technickou podporu IS užívaných – jako jsou personalistika a mzdy, systém právních předpisů ASPI jak pro využití v budově ÚMČ, tak možnost vzdáleného připojení i pro členy zastupitelstva a technická podpora účetních programů a ostatní služby pro úpravu stávajícího drobného software jako je aplikace autoprovoz, údržba EÚD, program pro PO a BOZP, údržby domén: tadyjsmedoma.cz, jakdoskoly.cz, jakdoskolky.cz, sněhovapohotovost.cz, docházkový systém, vyvolávací systém atd. a dále pak propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře ÚMČ – Čílova, Bělohorská a Vlastina, zajištění internetové konektivity pro streaming aplikace v zasedací místnosti zastupitelstva v 6. patře budovy ÚMČ 214,90 tis. Kč

V roce 2014 nebyla uskutečněna akce - dokončení digitalizace archivu ŽO.

V seskupení ostatní nákupy, obsahující opravy a udržování VT a programové vybavení bylo vyčerpáno celkem 2.200,93 tis. Kč (84,65 % UR). Finanční prostředky ve výši 883,78 tis. Kč byly použity na opravy a údržbu výpočetní techniky umístěné v kancelářích pracovníků ÚMČ, dále byly pořízeny programové licence a to v celkové výši 1.317,15 tis. Kč, což obsahuje licence – informační sytém insolventního rejstříku pro potřeby PO a OSOM, nákup licence elektronické podatelny a dále licence IBM, licence SYMANTEC a licence pro přístup k serverům WINDOWS.

Seskupení převody vlastním fondům podnikatelské činnosti zahrnují pojištění hmotného majetku a bylo čerpáno ve výši 0,48 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.250,00 tis. Kč byl v roce 2014 čerpán ve výši 2.390,95 tis. Kč, což představuje 73,57 % UR. Finanční prostředky ve výši 241,08 tis. Kč byly čerpány na HW upgrade FW kernun (zajištění bezpečného připojení ÚMČ k magistrátní síti a internetu, ochrana interních sítí, bezpečných vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem - virus, spam atd.), na nákup vizualizačních serverů ve výši 1.209,78 tis. Kč, na nákup rozšíření stávajícího úložiště Promise ve výši 531,43 tis. Kč a dále na rozšíření a povýšení licencí SW virtualizačního prostředí ve výši 408,66 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0915 – OSL

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 204.762,50 tis. Kč byl čerpán částkou 189.527,68 tis. Kč, což představuje 92,56 % UR.

Největší objem výdajů v tomto oddílu tvoří prostředky určené na platy, na ostatní platby za provedenou práci a na povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 157.688,58 tis. Kč. Tyto výdaje jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

V seskupení položky 513 - nákup materiálu bylo celkem čerpáno 2.108,29 tis. Kč. V tomto seskupení byly uhrazeny výdaje ve výši 136,84 tis. Kč za nákup balené vody pro nápojové automaty v budově úřadu, za nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, za nákup obvazového a zdravotnického materiálu k doplnění stávajících lékárniček v budově ÚMČ a informačních kancelářích, za nákup tiskovin, věstníků, sbírek zákonů a odborné literatury pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 včetně publikací pořízených pro potřeby výkonu sociálně-právní ochrany děti (dále jen SPOD), které jsou hrazeny z neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ČR. Z celkových vyčerpaných prostředků tohoto seskupení byl také hrazen nákup drobného hmotného majetku v celkové výši 217,77 tis. Kč. Byly pořízeny 3 ks skříní LTD, 2 ks kancelářských stolů a kontejner, kancelářské potřeby, 1 ks nápojového automatu na barelovou vodu, 1 ks stoličky ke klavíru, 1 ks skládacího vozíku a 2 ks věšáků, 3 ks skartovačky, 1 ks laminátoru, 3 ks lamp, 1 ks mikrovlnné trouby a 3 ks varných konvic, 18 ks lampiček, 30 ks bukových židlí do Skleněného paláce, 2 kávovary, 5 ks ovladačů do garáží, mikrosystém s CD, dále elektro - kondenzátor, 2 příruční pokladny, křížový laser, 5 ks telefonních aparátů, vysavač a olejový radiátor pro autoprovoz. Za nákup drobného materiálu bylo celkem v sekupení vyčerpáno 1.753,68 tis. Kč. Z toho nákup kancelářských potřeb byl ve výši 342,76 tis. Kč, nákup xeroxového a faxového papíru ve výši 301,63 tis. Kč, tiskopisů, formulářů, razítek a ostatního drobného materiálu ve výši 267,82 tis. Kč. Další čerpání proběhlo na nákup hygienických potřeb a drogistického zboží ve výši 316,99 tis. Kč, elektroinstalačního materiálu ve výši 357,00 tis. Kč, doplnění interiérových rostlin v částce 19,87 tis. Kč a za nákup materiálu pro autoprovoz ve výši 105,29 tis. Kč, a to především na nákup náhradních dílů a pneumatik v souvislosti s pravidelnými servisními prohlídkami a nutnými opravami. V rámci Sociálního fondu zaměstnavatele bylo vyčerpáno 1,68 tis. Kč na nákup dresů pro „Sportovní den“. Materiálové výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí činily 40,64 tis. Kč.

V seskupení úroky a ostatní finanční výdaje byly čerpány finanční prostředky ve výši 4,31 tis. Kč na úhradu kurzových ztrát v souvislosti se zahraničními pracovními cestami.

Nákup médií s celkovým čerpáním 4.279,44 tis. Kč obsahuje výdaje za spotřebu pohonných hmot a maziv ve výši 502,40 tis. Kč, studené vody v budově ÚMČ a detašovaných pracovištích 287,63 tis. Kč, plyn 382,95 tis. Kč a elektrickou energii 2.652,42 tis. Kč. Teplo pro jednotlivá pracoviště bylo uhrazeno ve výši 423,17 tis. Kč a teplá voda v částce 30,87 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 19.936,65 tis. Kč a zahrnují finanční náklady za služby pošt s čerpáním ve výši 1.438,23 tis. Kč, ze kterých jsou hrazeny zejména nákupy postálií pro podatelnu ÚMČ, různé reklamační poplatky apod. Dále bylo čerpáno na služby telekomunikací a radiokomunikací 1.241,24 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny poplatky za telefonní linky a provoz mobilních telefonů vč. internetu zaměstnanců ÚMČ. Za havarijní pojištění vozidel autoparku ÚMČ byly čerpány finanční prostředky ve výši 119,09 tis. Kč. Z položky nájemné bylo čerpáno celkem 617,66 tis. Kč, a to za nebytové prostory v objektu Delta - informační kancelář ve výši 29,84
tis. Kč, dále za nájemné v objektu U Stanice 417/3 a J. Martího 289/3 v celkové výši 453,27 tis. Kč, které slouží jako archivy, nájemné za garáže ve V. P. Čkalova ve výši 124,55 tis. Kč a za pronájem sportoviště ve výši 10,00 tis. Kč, hrazený v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele. Další položkou jsou konzultační, poradenské a právní služby s čerpáním ve výši 358,15 tis. Kč za zprostředkování obchodu na burze s plynem a elektrickou energií, za poradenskou činnost při stanovení ceny obvyklé za externí správu budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť a analýzu pohybu dokumentů. Výdaje na vzdělávání zahrnující platby za školení, semináře
a kurzy zaměstnanců a vedoucích pracovníků, vyplývající ze zákona č. 312/2002 o úřednících samosprávných celků v platném znění, dosáhly výše 1.815,83 tis. Kč. Z toho výdaje na školení v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí byly čerpány ve výši 209,91 tis. Kč a výdaje na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti byly čerpány ve výši 78,18 tis. Kč, oboje uhrazené z dotací poskytnutých na tyto účely.

Výdaje na ostatní služby dosáhly celkové výše 14.346,45 tis. Kč a byly čerpány v souvislosti s provozem autoparku ÚMČ, a to na STK a emise třech vozidel, servisní poplatky za služby společnosti CCS, za mytí a údržbu vozidel, za montáž a demontáž jednotek a službu sledování aut v reálném čase uhrazené v celkové výši 129,30 tis. Kč. Výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců dosáhly výše 50,12 tis. Kč. Výdaje za služby spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí činily 21,81 tis. Kč. Výdaje na činnost bezpečnostního technika byly uhrazeny ve výši 216,00 tis. Kč a výdaje určené na vstupy do Katastru nemovitostí (Czech POINT) byly čerpány částkou 142,30 tis. Kč. Příspěvek ze Sociálního fondu zaměstnavatele byl čerpán na stravování ve výši 2.594,30 tis. Kč a na sportovní aktivity částkou 21,25 tis. Kč. Položka dále zahrnuje výdaje za výrobu vizitek pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, za zhotovování klíčů, půjčování vlajek, stěhování nábytku a polepy skleněných výplní, výdaje na služby spojené s užíváním slaboproudých zařízení, služby detašovaných pracovišť, přesazování rostlin, odvoz odpadů, skartaci technické práce, servisní činnost zabezpečovacích systémů a navigačního systému pro nevidomé, poplatky za televizní přijímače a radiopřijímače byly uhrazeny v celkové výši 719,42 tis. Kč. Za úklidové služby vč. mimořádných a úklidů detašovaných pracovišť bylo vyčerpáno 2.676,97 tis. Kč, na ostrahu objektů 875,97 tis. Kč. Z této položky bylo také čerpáno na správu budovy formou outsourcingu ve výši 6.479,46 tis. Kč, na činnosti spojené s provozem budovy,
tj. mandátní odměna SNEU, a.s. ve výši 353,00 tis. Kč a na servis rotomatů bylo vyčerpáno 66,55 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 2.935,18 tis. Kč obsahuje údržbu a opravy v celkové výši 374,10 tis. Kč, z toho opravy v serverovně a úpravy kanceláří ve výši 265,16 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky za 14,39 tis. Kč, opravy výtahů 23,63 tis. Kč, malířské práce 28,52 tis. Kč a opravy a údržbu služebních automobilů v celkové výši 42,40 tis. Kč. Ve výdajích na cestovné a jízdní náhrady s čerpáním ve výši 1.466,88 tis. Kč jsou zahrnuty kupony MHD pro zaměstnance ÚMČ, uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 1.158,77 tis. Kč, výdaje na cestovné v souvislosti s tuzemskými a zahraničními pracovními cestami dosahují výše 297,31 tis. Kč a výdaje za cestovné v souvislosti s výkonem SPOD 10,80 tis. Kč. Na pohoštění bylo celkem vyčerpáno 178,82 tis. Kč, z toho v rámci schváleného limitu reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ bylo využito 166,26 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno 2,56 tis. Kč na pohoštění pro potřeby SPOD a 10,00 tis. Kč na pohoštění při „Sportovním dni“, hrazeného v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele. Z účastnických poplatků za konference bylo čerpáno 72,22 tis. Kč. Dále byly v tomto seskupení čerpány finanční prostředky určené na operativní leasing 5 vozidel v celkové výši 770,45 tis. Kč. Výdaje na nákup dálničních známek cizích států dosahují výše 17,56 tis. Kč a výdaje na úpravu zevnějšku matrikářek byly čerpány ve výši 55,15 tis. Kč.

V dalším seskupení – výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary s čerpáním ve výši 481,37 tis Kč bylo z věcných darů v rámci schválených reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ čerpáno 101,63 tis. Kč. Za členské poplatky ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Institutu interních auditorů a správní poplatky k řidičským průkazům bylo hrazeno 9,18 tis. Kč. Výdaje ve výši 370,56 tis. Kč byly použity na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. ÚMČ Praha 6 vždy volí kombinaci zaměstnávání v pracovním poměru a odebíráním výrobků a služeb. S účinností od 1.1.2012 byla zpřísněna legislativa v této oblasti a proto byla městská část byla povinna odvést do státního rozpočtu částku v této výši, která byla schválena usnesením RMČ č. 2950/14 ze dne 29.01.2014.

V seskupení převody vlastním fondům podnikatelské činnosti bylo vyčerpáno na pojištění hmotného majetku, spravovaného odborem služeb, celkem 61,78 tis. Kč.

Seskupení ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům s celkovým čerpáním 19,00 tis. Kč obsahuje výdaje za nákup dálničních známek pro vozy autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 18,00 tis. Kč a výdaje za nákup kolků ve výši 1,00 tis. Kč.

Seskupení náhrady placené obyvatelstvu obsahuje jedinou položku, a to náhrady mezd v době nemoci, ze které bylo vyčerpáno 303,08 tis. Kč.

Ze seskupení ostatní neinvestiční transfery byly uhrazeny, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 1.710,00 tis. Kč.

Prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele v seskupení neinvestiční půjčky obyvatelstvu ve výši 20,00 tis. Kč nebyly v roce 2014 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.190,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 436,23 tis. Kč, a to na chladící zařízení do prostoru oddělení informatiky a rozpočtu ve výši 153,15 tis. Kč a na obměnu vozového parku nákupem automobilu Dacia Dokker ve výši 283,08 tis. Kč

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Právní odbor ÚMČ Praha 6

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.180,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.066,97 tis. Kč tj. 78,51 % UR. Jedná se o výdaje na konzultační, poradenské a právní služby v částce 3.982,41 tis. Kč, na úhrady nákladů řízení v částce 37,94 tis. Kč, na úhradu nákladů na exekuce v částce 44,59 tis. Kč, na úhrady soudních poplatků v částce 2,03 tis. Kč. Finanční prostředky určené na nákup kolků (UR 20,00 tis. Kč) nebyly ve sledovaném období čerpány. Během roku došlo na základě schválených rozpočtových úprav k navýšení běžných výdajů (o 2.410 tis. Kč) zejména na řešení záležitosti nesplacených dluhopisů Via Chem Group, veřejných zakázek a veřejných dražeb.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10,90 tis. Kč, tj.100 % UR a zahrnoval finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“ pro dvě indické děti na základě smlouvy č. 806/2008 s Arcidiecézní charitou Praha.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce ORJ 0903 - KS

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.335,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 947,43 tis Kč, což činí 40,58 % UR. Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené se zahraničními delegacemi, které se uskutečňují nejen jako pracovní cesty reprezentantů ÚMČ Praha 6, ale i jako zahraniční delegace kolegů z partnerských měst Prahy 6.

Finanční prostředky ve výši 0,68 tis. Kč byly čerpány na kurzové ztráty při vyúčtování služebních cest v cizí měně a poplatky bance při vyúčtování služebních cest činily 4,64 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb ve výši 157,77 tis. Kč byly čerpány na úhradu služeb spojených se zajištěním zahraničních pracovních cest a se zajištěním programu a ubytováním pro zahraniční delegace z partnerských měst. Na úhradu cestovného pro zastupitelské orgány a zahraniční delegace bylo vyčerpáno celkem 414,63 tis. Kč, na úhradu pohoštění v rámci zahraničních delegací 176,29 tis. Kč a na dary pro zahraniční delegace bylo vyčerpáno 193,42 tis. Kč.

10 – Pokladní správa

Odd.

Text

         
   

SR

UR

Skutečnost

%

%

   

2014

2014

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

         

63

Finanční operace

9 080,00

9 080,00

4 327,69

47,66

47,66

64

Ostatní činnosti

14 019,00

47 964,40

-

-

-

 

Celkem

23 099,00

57 044,40

4 327,69

18,74

7,59

 

Kapitálové výdaje

         

64

Ostatní činnosti

9 000,00

224,00

-

-

-

 

Celkem

9 000,00

224,00

-

-

-

 

10 - Úhrn

32 099,00

57 268,40

4 327,69

13,48

7,56

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.020,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.277,56 tis. Kč tj. 47,42 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 1.304,52 tis. Kč (29,51 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií za základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., investiční společnost, Českou spořitelnou a.s. a ČSOB a.s. V 1. pololetí 2014 byla uhrazena výnosová odměna za celý rok 2013 a fixní odměna za 1. a 3. čtvrtletí 2014. Zbývající částka zahrnuje různé poplatky související se správou aktiv (poplatky za správu a úschovu cenných papírů, za realizování transakcí apod.).

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 2.052,78 tis. Kč (44,63 %). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno.

Tento oddíl zahrnuje též položky s názvem FX SWAP ve výši 698,44 tis. Kč – příjmy a výdaje související s finančními deriváty (týká se správce aktiv Česká spořitelna, a.s.), jež představují konverze a depozitní operace dohromady – dochází zde k přeúčtování z české na cizí měnu nebo naopak. Částka 221,82 tis. Kč představuje realizované kursové rozdíly.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

Upravený rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl čerpán ve výši 50,13 tis. Kč tj. 83,55 % UR na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 47.964,40 tis. Kč představuje především zůstatek běžné rozpočtové rezervy ve výši 47.914,40 tis. Kč. Oddíl zahrnuje též výdaje na vratky na pokutách let minulých (UR 50 tis. Kč), u nichž k čerpání nedošlo.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 224,00 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy městské části Praha 6 k 31.12.2014.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_14_vydaje ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz