Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci v roce 2016 ›› detail/podstránka

Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci v roce 2016

 

Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci v roce 2016

 

            Celkem bylo strážníky z Obvodního ředitelství Praha 6 (dále jen OŘ6) odhaleno
40 928 přestupků a jiných správních deliktů. Mírný nárůst počtu odhalených přestupků
je patrný v oblasti veřejného pořádku. Mírný pokles naopak vykazuje počet odhalených přestupků při podílu na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích (dále jen silniční provoz). Mírný pokles lze pozorovat i v kategorii „Ostatní přestupky“.

           

 

Veřejný pořádek a pořádek ve státní správě a územní samosprávě

 

          Pozornost byla zaměřována na monitorování celého územního obvodu OŘ 6 s přihlédnutím k aktuální bezpečnostní situaci v jeho jednotlivých lokalitách. Prioritně byla zaměřována na místa s vyšším pohybem osob, dále na místa s častějším či opakovaným výskytem protiprávních jednání zjištěných při vlastní hlídkové činnosti, na základě informací poskytnutých Policií ČR, úřady městských částí a dalšími subjekty. V hodnoceném období bylo odhaleno 3.212 přestupků. Nejčastěji bylo odhalováno porušování právních předpisů hl. m. Prahy, neoprávněný zábor veřejného prostranství a rušení nočního klidu. Stálým předmětem kontrol byla i problematika znečišťování veřejného prostranství nejen psími exkrementy. Většina z této skupiny odhalených jednání s ohledem na novelizaci Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je kvalifikována jako přestupek dle §46/odst. 2, páchaný porušením Obecně závazné vyhlášky o čistotě č. 8/2008 Sb. Celkem bylo znečištění odhaleno v 777 případech. Kontroly byly rovněž zaměřeny v rámci celoměstských i samostatných kontrolních akcí na problematiku taxislužby.

             Zjištěná protiprávní jednání byla řešena v souladu s příslušnými právními předpisy: ukládáním pokut v blokovém řízení ve srovnatelném počtu, ale s celkově navýšeným objemem vybraných finančních prostředků. S přihlédnutím k závažnosti deliktu, byla některá protiprávní jednání řešena domluvou, ve srovnatelném počtu.

 

Přestupky proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě

 

rok 2015

rok 2016

§ 46 – ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě

1 006

1 804

§ 47/1a – neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci

13

17

§ 47/1b –   maří vykázání z obydlí provedené podle jiného právního předpisu
nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních

0

0

§ 47/1c – poruší noční klid

564

561

§ 47/1d – vzbudí veřejné pohoršení

15

9

§ 47/1e – znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství

1 276

103

§ 47/1f –  poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice

2

0

§ 47/1g – cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci

0

0

§ 47/1h – poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů

192

604

§ 47/1i – neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa

32

109

§ 47, odst. 2  úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení.

0

0

§ 48 - Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností,
než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy

1

5

Celkem

3 101

3 212

 

 

Veřejný pořádek - blokové řízení

Hotově

Počet

Výše v Kč

2015

2016

2015

2016

392

392

125 550

168 600

BPN

Počet

Výše v Kč

2015

2016

2015

2016

144

136

95 200

197 400

Celkem

Počet

Výše v Kč

2015

2016

2015

2016

536

528

220 750

366 000

 

 

Veřejný pořádek - jiná řešení

 

VOPP

2015

2016

518

943

Oznámení o přestupku

2015

2016

590

580

Domluva

2015

2016

1 662

1 451

Celkem

2015

2016

2 770

2 974

Dohled strážníků na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, např.:

 

Činnosti spojené s výskytem sociálně vyloučených osob

 

            Preventivní - především působením na veřejných místech se zaměřením na žebrání včetně jeho agresivních forem, a to v okolí škol, ve vestibulech stanic metra, v dalších prostředcích MHD, na zastávkách MHD, na zastávkách linkové osobní dopravy, v železničních stanicích, u supermarketů a na dalších veřejných prostranstvích, např. v parcích. Rovněž v oblasti požívání alkoholických nápojů těmito osobami na veřejných místech, kde je to zakázáno a souvisejícím protiprávním jednáním.

            Represivní – předevšímu případů, které s ohledem na jejich závažnost, případně na jejich opakování bylo nutné řešit ukládáním pokut v blokovém řízení nebo oznamováním podezření ze spáchání přestupků příslušným správním orgánům. V souvislosti s novelizací Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kde je nově stanovena povinnost u vybraných skupin přestupků v době 12 měsíců po sobě jdoucích od pravomocného rozhodnutí o přestupku, do jeho opětovného spáchání, tyto skutky oznamovat příslušným správním orgánům, lze očekávat v budoucnu pokles řešení ukládáním pokut v blokovém řízení na místě.

            Doručování písemností – navazovalo na oznamování, jako další forma účinné spolupráce s příslušnými správními orgány, především s Odborem vnitřních věcí i s Odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 s využitím místní i osobní znalosti strážníků.

            Pomoc – při kontaktu s osobami bez domova byla poskytována formou předávání informací o možnostech využívat ubytovací zařízení, služby sociálního nebo psychologického poradenství zajišťované Centrem sociálních služeb nebo např. Občanským sdružením Naděje, které na parkovišti v ulici Podbabská a na prostranství v ulici Zvoníčkova realizuje, ve spolupráci s MČ Praha 6 pro tyto osoby, terénní program. Dále byla pomoc poskytována v součinnosti s Odborem sociálních služeb formou oznamování závažných případů a případné asistence, při kontaktu s těmito osobami.

            Při nepříznivých povětrnostních podmínkách pro pobyt ve venkovním prostoru, byla nadále kontrolována místa s předpokládaným výskytem sociálně vyloučených osob za účelem případného poskytnutí včasné pomoci.

 

 

Cíle pro následující období v oblasti veřejného pořádku a pořádku ve státní správě a územní samosprávě

 

            Nadále důsledně působit v oblasti veřejného pořádku při běžném výkonu služby i při preventivních součinnostních akcí. Pokračovat v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na kulturních, sportovních a dalších akcích v rámci územního obvodu i mimo něj. Nadále rozvíjet efektivně nastavenou spolupráci s Policií ČR, úřady městských částí a s dalšími subjekty. Důsledně vyhodnocovat informace od občanů a návštěvníků Prahy 6.

            Přestože se stále zvyšuje počet ukázněných osob doprovázejících psa, OŘ 6 bude problematice znečišťování veřejných prostranství exkrementy věnovat zvýšenou pozornosti i v následujícím období.

            Nadále se podílet na zaměřování zvýšené pozornosti na místa s větším výskytem osob v rámci běžného výkonu služby i v souvislosti s prevencí terorismu.

            Od 1. 7. 2017 se adaptovat na změnu zákona o přestupcích a souvisejících právních předpisů a účinně je uplatňovat v praxi.

 

Majetek

 

            Zjištěno bylo celkem 47 případů přestupků proti majetku. Nejčastěji řešenými delikty byly krádeže zboží v obchodech. Ve většině případů se jednalo o přestupková jednání.

OŘ 6 se rovněž podílelo na odhalování deliktů spočívajících v poškozování cizí věci sprejem nebo malbou i jiným jednáním. Při tom byla omezena osobní svoboda celkem 17 podezřelých osob s následným předáním Policii ČR.

            Strážníci využívali k lustracím databázi hledaných vozidel. Celkem bylo lustrováno celkem 8 046 vozidel. Odhaleny byly 3 odcizené registrační značky a 3 hledaná motorová vozidla.

 

Cíle pro následující období v oblasti majetkových deliktů

 

            Nadále předcházet majetkovým deliktům v rámci prevence pouliční kriminality. Pokračovat v preventivních kontrolách zájmových míst. Důsledně využívat poznatky z vlastní činnosti i informace získaných od Policie ČR, jednotlivých MČ, od občanů a dalších subjektů. Nadále spolupracovat s příslušnými správními orgány. Pokračovat ve vyhledávání odcizených vozidel. V konkrétních případech využívat fotopast, městský kamerový systém, případně osobní záznamová zařízení i záznamová zařízení umístěných na služebních vozidlech.

 

Doprava

 

V průběhu 1. pololetí byla provedena na části území Prahy 6 změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, související s plánovaným zavedením Zón placeného stání (dále je ZPS) a tím i k dočasné legalizaci zastavení a stání vozidel v místech, kde to bylo místní úpravou zakázáno.

S účinností od 24. 8. 2016 byl na území MČ Praha 6 zahájen provoz ZPS. Společně s tím byly úseky ZPS vytýčeny souběžně dopravním značením Zóna s dopravním omezením, omezující stání vozidel mimo vyhrazená parkoviště zřízených v rámci ZPS.

Tím došlo ke změně chování některých řidičů. Jelikož prioritní kontrolní činnost dodržování platebního režimu v nově stanovených ZPS je svěřena firmě ELTODO, věnovalo OŘ6 pozornost především místům bez zavedených ZPS, kde docházelo k nárůstu parkujících vozidel v rozporu se zákonem. V rámci ZPS pak byla především prověřována oznámení občanů, ale odhalovány i nové formy protiprávních jednání, spočívajících v zakrývání, přelepování či odstraňování registračních značek, za účelem ztížení jejich identifikace při odhalování neoprávněného stání v ZPS.

V hodnoceném období bylo OŘ6 celkem odhaleno 37 447 přestupků. Z celkového počtu všech odhalených deliktů tvořily přestupky v dopravě opět nejpočetnější skupinu. Nejčastěji se jednalo o porušování zákazu zastavení, nepovolené stání na chodníku, ostatní přestupky v dopravě, nepovolené stání v křižovatce a o nepovolené stání v zónách s dopravním omezením. Početnou skupinu tvořily rovněž přestupky chodců.

OŘ 6 se rovněž podílelo na odhalování přestupků spáchaných nedodržováním nejvyšší dovolené rychlosti na místech určených Policií ČR. Pravidelnou činnost v této oblasti vyloučila opakovaná porucha radarového zařízení.

U 11 řidičů motorových vozidel bylo odhaleno řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

Odtahování silničních motorových vozidel provádělo OŘ 6 samostatně, vždy jednou týdně. Po zavedení ZPS se počet odtahových dnů navýšil. Pokračovala i spolupráce s Hlídkovým útvarem MP HMP. Došlo k výraznému nárůstu počtu odtažených vozidel. Celkem bylo nařízeno 142 odtahů.

            Pokračoval preventivní dohled na přechodech pro chodce u základních škol a jiných školských zařízení zesílený na konci a začátku školního roku.

            Stranou nezůstaly preventivní aktivity pro děti a školní mládež. Nejčastěji s podporou Oddělení prevence kriminality MP HMP, nebo jednotlivých městských částí. Aktivně probíhala spolupráce s Oddělením krizového řízení a prevence ÚMČ Praha 6

            Správě služeb hl. m. Prahy bylo nahlášeno 65 silničních motorových vozidel k prověření, zda se jedná o vrak.   

            Od 4. 1. 2016 do 8. 1. 2016 se OŘ 6 v součinnosti s Policií ČR pokračovalo v usměrňování dopravy, za účelem obnovení plynulosti provozu v souvislosti s dopravní zátěží, v ulici Svatovítská, která se zhoršila po otevření tunelového komplexu Blanka. Tato činnost byla prováděna pouze v ranní dopravní špičce.

           

Přestupky v dopravě celkem v letech  2015/2016

 

   rok 2015

rok 2016

Zákaz vjezdu

1 415

1 556

Zákaz zastavení

10 700

8 421

Zákaz stání

1 095

1 253

Pěší zóna

274

181

Nepovolené stání na chodníku

8 240

7 678

Ostatní v dopravě

5 658

6 886

Měření rychlosti

277

154

Jízda na červenou

5

1

Jízda ve vyhrazeném pruhu

48

14

Zákaz vjezdu na železničním přejezdu

0

1

Zóny s dopravním omezením

19

2 007

Vyhrazené parkoviště „pro invalidy“

214

236

Vyhrazené parkoviště ostatní

295

600

Stání ve druhé řadě

417

416

Stání v křižovatce

4 640

4 082

Stání na přechodu pro chodce

1 469

1 562

Stání ve vyhrazeném pruhu

163

161

Stání před vjezdem

453

528

Zakrytí dopravní značky

39

30

Přestupky cyklistů

0

286

Přestupky chodců

1 609

1 394

Celkem

37 030

37 447

 

Doprava – blokové řízení v letech 2015/2016

Hotově

Počet

Výše v Kč

2015

2016

2015

2016

7 711

7 003

2 273 000

1 893 050

BPNN

Počet

Výše v Kč

2015

2016

2015

2016

750

512

356 000

227 400

Celkem

Počet

Výše v Kč

2015

2016

2015

2016

8 461

7 515

2 629 000

2 120 450

 

 

 

 

 

  • ·         Doprava jiná řešení v letech 2015/2016

VOPP

2015

2016

1 052

1 014

VOPSP

2015

2016

26 907

28 470

Oznámení o přestupku

2015

2016

332

229

Domluva

2015

2016

7 826

8 441

Celkem

2015

2016

36 117

38 154

 

Cíle pro následující období v oblasti dopravy

            Cíleně zaměřovat pozornost na závažná protiprávní jednání, kterými dochází k ohrožování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a jeho účastníků, ale i k poškozování majetku, např. nepovoleným parkováním na chodníku nebo stání na silniční vegetaci.

            Využívat nadále radarové zařízení na místech určených Policií ČR, především v blízkosti školských zařízení a místech, kde to bude vyžadovat bezpečnost silničního provozu s cílem častějšího nasazování tohoto zařízení do výkonu služby.

            Nadále využívat odtahování silničních motorových vozidel, tvořících překážku v provozu na pozemních komunikacích, především samostatně a rovněž pokračovat v nastavené spolupráci s Hlídkovým útvarem MP.

            Nadále doplňkově plnit úkoly v souvislosti se zahájením provozu ZPS.

            Zahájit využívání TPZOV. OŘ 6 má od prosince vytvořeny technické podmínky k využívání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Jejich využívání začne v lednu 2017.

            Pokračovat ve zvýšeném dohledu v místech, která nejsou zařazena do ZPS.

            Preventivně působit v oblasti dopravy na vybraných přechodech pro chodce, především u základních škol a školských zařízení. Po vyhodnocení situace v individuálních případech navrhovat změny v jejich obsazování.

            Pokračovat v preventivních aktivitách zaměřených na děti, mládež a seniory.

           

           

                                                        

 

              Přestupky ostatní

 

V hodnoceném období bylo strážníky OŘ MP Praha 6 odhaleno celkem
269 přestupků.

            Do této kategorie jsou zařazeny přestupky proti majetku dle ust. § 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích (viz. kapitola Majetek). Dále přestupky proti občanskému soužití dle ust. § 49 téhož zákona a další přestupky uvedené v jiných právních normách, než v zákoně o přestupcích.

            Patří sem i přestupky na úseku ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, jejichž odhalování probíhalo v rámci celoměstských akcí, v rámci akcí OŘ6, ale i při běžném výkonu služby v provozovnách, ale i v místech mimo provozovny, kde byla pozornost zaměřována na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a podnapilým osobám, ale i na veřejných prostranstvích např. v parcích, na dětských hřištích a sportovištích.

 

Přestupky ostatní celkem v letech 2015/2016

 

2015

2016

Proti majetku

105

47

Alkohol

16

31

Tabák

127

112

Jiné

25

68

Občanské soužití

10

11

Celkem

283

269

 

Alkohol a toxikomanie

 

 

Tabák

Alkohol

Brr

Kouření v místě, kde je to zakázáno

Zjištění alkoholu
u řidiče

Zjištění alkoholu
u ostatních osob

Oznámení správnímu orgánu

Výzva podrobit se dechové zkoušce

Lékařské vyšetření

Přivolána PČR

2015

124

5

16

16

49

1

7

2016

106

11

20

14

80

2

16

 

            Strážníci OŘ 6 rovněž zajišťovali poskytnutí zdravotnické pomoci u celkem 115 osob z důvodu zranění nebo projevů nemoci a u osob pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které byly následně odvezeny do zdravotnického zařízení nebo přímo na Protialkoholní záchytnou stanici speciálním vozidlem, na základě rozhodnutí zdravotníků.

            Celkem bylo odhaleno 19 osob mladších 18 let, u kterých bylo zjištěno požití alkoholického nápoje. Zjištěné případy byly následně oznamovány příslušným Oddělením péče o rodinu a dítě.

 

Cíle pro následující období

 

            Pokračovat v kontrolách zaměřených na problematiku podávání, prodej a požívání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let v provozovnách i mimo ně.

            Věnovat pozornost na odhalování přestupků páchaných pod vlivem alkoholického nápoje, případně i jiné návykové látky samostatně i ve spolupráci s Policií ČR.

            Pokračovat v odhalování kouření tabákových výrobků na místech, kde je to zakázáno.

 

 

Použitá oprávnění strážníků

 

 

Použitá oprávnění strážníků v letech 2015/2016

 

 

 

2015

2016

Podání vysvětlení § 11

25 597

25 439

Kontroly osob § 12

38 116

35 700

Předvedeno                na:

PČR § 13/1

19

9

OÚ a jiné § 13/1

0

0

 

Hledané osoby

17

13

Použito

Donucovací prostředky § 18

30

15

sl. zbraně § 20

0

0

psa § 19

0

0

 

Zajištění místa trestného činu

34

22

Omezení na osobní svobodě

§ 76/2 tr. Ř.

46

42

 

Tísňová linka 156 a jiná oznámení

            OŘ 6 přijalo celkem 7 359 oznámení na linku tísňového volání 156. Z toho  2 723 jako podezření ze spáchánípřestupku, 38 jako podezření ze spáchání trestného činu, 1 983 ostatních oznámení a 2 615 bylo následně vyhodnoceno jako negativní. Ve srovnání
se stejným obdobím roku 2015 bylo přijato o 1 683 oznámení více. Dále bylo přijato 1 415 dalších oznámení od občanů. Zde byl zaznamenán nárůst o 1 087 oznámení. Z uvedeného počtu vyplývá, že se občané stále více s důvěrou obracejí na městskou policii s žádostmi o pomoc nebo oznamují podezření z protiprávních jednání.

 

Další aktivity OŘ 6

 

            Celkem bylo kontrolováno 35 700 osob. Z toho bylo 9 osob předvedeno na Policii ČR. Odhaleno bylo 13 hledaných osob a 42 osob přistižených při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po té, bylo omezeno na osobní svobodě s jejich následným předáním Policii ČR.

            Strážníky byl také prováděn dohled zaměřený na závadové osoby v okolí škol a na jejich případé protiprávní jednání.

            Aktivně probíhala i kontrola parků, především za příznivých klimatických podmínek v rámci tzv. „Parkové policie“.

            V rámci spolupráce s HZS HMP probíhala pravidelná kontrola funkčnosti rotačních sirén.

            V rámci výkonu služby strážníci OŘ6 nalezli na území MČ 6 celkem 31 zatoulaných psů. Z tohoto počtu bylo majitelům předáno 16 psů, 15 psů bylo odvezeno do Útulku pro opuštěná zvířata a odchyt.

 

Spolupráce s ostatními útvary MP HMP

 

            Stejně jako v uplynulých obdobích, spolupracovalo OŘ 6, v rámci přímého výkonu služby nejčastěji s  Útvarem psovodů, zejména při bezpečnostních opatřeních, součinnostních kontrolních akcích a při pořádání preventivních aktivit, zaměřených na děti a mládež.

            Podporu v průběhu bezpečnostních akcí, týkajících se zabezpečování veřejného pořádku při fotbalových utkáních „Synot ligy“ a v nové sezóně „e Pojištění.cz ligy“ poskytoval také Hlídkový útvar MP HMP. Spolupráce s ním také probíhala při již zmíněném odtahování silničních vozidel (viz. kapitola Doprava), ale i při kontrolních akcích zaměřených na problematiku taxislužby.

            K významnému posílení výkonu služby přispělo rozšíření spolupráce s OŘ 7, konkrétně při pořádání utkání Ligy mistrů, Evropské ligy, Synot ligy, e Pojištění.cz ligy, ale také při běžném výkonu služby poskytováním strážníků Jízdní skupiny, která monitorovala především území MČ Lysolaje a MČ Praha – Suchdol.

            Spolu s ostatními útvary se i OŘ6 v průběhu roku podílelo na zajišťování celoměstských bezpečnostních opatřeních.

            V závěru roku se pak OŘ 6 podílelo na zabezpečování veřejného pořádku na akcích Rozsvícení vánočního stromu a Silvestr konaných na území OŘ 1.

            V neposlední řadě považuji za nutné vyzdvihnout spolupráci s Útvarem výkonu služby a s Útvarem řešení přestupků.

            Jako oboustranně velmi přínosnou lze hodnotit spolupráci s Útvarem vzdělávání, jehož strážníci vykonávají ve výkonu služby na OŘ 6 řízenou praxi.

            Setrvale kvalitní úroveň nastavené spolupráce pokračovala s Oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy, zejména při preventivních akcích pro děti, mládež a seniory.

            V oblasti prezentace práce strážníků a při dalších aktivitách, má z pohledu OŘ 6, velmi dobrou úroveň spolupráce s Oddělením komunikace s veřejností ŘMP.

 

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

 

            Velmi dobrou úroveň měla spolupráce s vybranými odbory Magistrátu hl. m. Prahy, zejména v oblasti přestupkové agendy a další. V rámci této spolupráce se OŘ 6 významně podílelo na zajištění bezpečnosti při sanaci skalních masivů v prostoru Přírodního parku Šárka – Lysolaje od 14. 9. do 30. 09. 2016. Činnost byla koordinována Oddělěním krizového řízení a bezpečnosti ÚMČ Praha 6.

            Po celý rok pokračovala velmi dobrá spolupráce s politickým vedením městských částí: Praha 6, Nebušice, Lysolaje, Přední Kopanina a Praha – Suchdol. Ředitel OŘ 6 byl v úzkém kontaktu s jednotlivými starosty MČ nebo s pověřenými osobami, které je v oblasti bezpečnosti zastupují.

            MČ Praha 6 se významně podílela na motivaci strážníků a jejich personální stabilizaci při slavnostním ocenění nejlepších z nich, které proběhlo v dubnu a poskytnutím finanční dotace k odměnění strážníků v závěru roku 2016. Podpory měly u strážníků jednoznačně pozitivní dopad a byl tak po celý rok patrný setrvalý zájem strážníků pracovat na OŘ6. Vzrostl i počet nových uchazečů, kteří by po přijetí k Městské policii hl. m. Prahy chtěli pracovat na OŘ 6. Rovněž je nutné vyzdvihnout úroveň podpory všech městských částí. Poděkování městským částem patří i za aktivní přístup k opakované propagaci náborové kampaně Městské policie hl. m. Prahy (dále jen MP) a práce strážníků.

            Spolupráce nadále probíhala s jednotlivými odbory úřadů městských částí, především s Odborem dopravy a životního prostředí (dále jen ODŽP), Odborem sociálních služeb a s Odborem vnitřních věcí, a to jak na úrovni vedení, tak s jednotlivými referenty. Vysoká úroveň této spolupráce se projevila na udržení pořádku a v některých lokalitách i na zlepšování kvality životního prostředí.

            V souvislosti se zavedením ZPS se spolupráce s ODŽP ještě více prohloubila při řešení vzniklých problémů. Rovněž OŘ 6 spolupracovalo s Odborem výstavby ÚMČ Praha 6, především formou kontroly a nahlašování přístupných opuštěných objektů, kde hrozilo riziko neoprávněného vstupu, úrazu a také pohybu závadových osob.

            Velmi přínosná je vzájemná spolupráce s Oddělením krizového řízení a bezpečnosti ÚMČ Praha 6 při řešení nejrůznější bezpečnostní problematiky. Zástupci OŘ6 se rovněž zúčastňují nácviků invakuací v základních i mateřských školách.

            V rámci prevence probíhaly a nadále budou probíhat kontroly Úřadu práce zaměřené na odhalování protiprávního jednání některých konfliktních občanů, kteří pobírají sociální dávky.

            Nově byla navázána spolupráce s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR v souvislosti s otevřením pracoviště pro cizince v areálu Delta na sídlišti Dědina.

            OŘ 6 bylo nápomocno při doručování písemností zaslaných správními orgány a soudy. Celkem ze 43 došlých písemností bylo doručeno 9.

 

 

Spolupráce s Policií ČR

 

            Po celý rok pokračovala velmi dobrá úroveň spolupráce s Policií ČR např. v rámci při zajišťování sportovních a kulturních akcí i při přípravě jednotlivých opatření a součinnostních akcích.

            Strážníci nadále poskytovali na žádost SKPV součinnost jako nezúčastněné osoby, např. při rekognicích nebo nařízených domovních prohlídkách.

            OŘ 6 se rovněž podílelo na zvýšené kontrolní činnosti na veřejných místech v souvislosti s realizovanými teroristickými útoky v Paříži, v Bruselu i v Nice. Nastavená spolupráce pokračovala v tomto režimu i v adventním čase.

            Cennou formou spolupráce měla i vzájemná výměna informací vztahujících se k bezpečnostní problematice, ke stavu veřejného pořádku a dopravy.

            Za účelem školení policistů byly rovněž zapůjčeny prostory učebny OŘ 6.

            Pokračující vysoká úroveň spolupráce svědčí o skutečném partnerství obou složek, které je třeba nadále prohlubovat.

 

Spolupráce s ostatními subjekty

 

            Pokračovala spolupráce se Záchrannou službou hl. m. Prahy, s Hasičským záchranným sborem, především s Hasičskou záchrannou stanicí Petřiny. Za všechny uvádím spolupráci při pravidelné kontrole funkčnosti rotačních sirén a také podíl strážníků při konání preventivních aktivit pořádaných Sborem dobrovolných hasičů při MČ Lysolaje, MČ Praha – Suchdol a MČ Nebušice.

            Pokračovala aktivní spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí v oblasti asistenci při řešení složitých situací s problémovými osobami i kontrolou stanoveného dopravního režimu na účelových komunikacích v areálu ÚVN, ale i mimo něj.

            Pokračovala spolupráce s Vojenskou policií a dalšími složkami armády České republiky. Pokračovala spolupráce s Posádkovým velitelstvím Praha.

            Nadále pokračovala velmi dobrá spolupráce s Vazební věznicí Ruzyně, kde je ředitel OŘ 6 členem Poradního výboru.

            Pokračuje velmi dobrá spolupráce OŘ 6 a Kolejí a menz Univerzity Karlovy, v jejímž objektu v ul. Na Větrníku sídlí okrsková služebna. V návaznosti na to byla spolupráce rozšířena na řešení problematiky rušení nočního klidu obyvateli kolejí a na řešení dalších protiprávních jednání v okolí kolejí.

            OŘ 6 se podílelo na pravidelných kontrolách poboček Městské knihovny Praha.

            OŘ 6 se rovněž podílelo na zajištění veřejného pořádku a realizaci cvičení „ÚTOK 2016“ v prostoru vodárny Bruska společností Pražské vodovody a kanalizace.

            Dalšími subjekty spolupráce byly: Správa služeb hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veolia Voda, společnost ELTODO, ČVUT, ČZU a další.

 

Zajišťování kulturních a jiných akcí

 

            Strážníci z OŘ6 zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku na níže uvedených akcích, kde plnili výhradně úkoly dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, na veřejných místech.

 

Datum akce

Akce

Místo konání

6. 1. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

6. 1. 2016

Součinnost s ODŽP MČ Praha 6

Praha 6

11. 1. - 12. 1. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

13. 1. 2016

Novoroční koncert; Novoroční číše s diplomaty

Praha 6 - Břevnov

26. 1. - 27. 1. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

21. 1. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

23. 1. 2016

Břevnovský Masopust

Praha 6 - Suchdol

26. 1. 2016

Součinnost se sociálními pracovnicemi

Praha 6

28. 1. 2016

Součinnost se sociálními pracovnicemi

Praha 6

6. 2. 2016

Demonstrace

Praha 6

7. 2. 2016

Masopust

Nebušice

9. 2. 2016

Břevnovský Masopust

Praha 6 - Břevnov

7. 2. 2016

Příprava 2015/2016: fotbal.utkání AC Sparta Praha x MŠK Žilina

Letná

10. - 11. 2. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

12. 2. 2016

Synot liga: FK Dukla Praha x  FC Slovan Liberec

stadion Juliska

Datum akce

Akce

Místo konání

17. 2. 2016

Slavnostní zahájení Velitelského shromáždění AČR

Vítězné nám.

18. 2. 2016

9. zasedání Zastupitelstva MČ 6

Čs. Armády

18. 2. 2016

Evropská liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FC Krasnodar

Letná

19. 2. 2016

Slavnostní nástup jednotek AČR u příležitosti návratu ze zahraniční operace

Vítězné nám.

21. 2. 2016

Synot liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FK Mladá Boleslav

Letná

24. 2. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

29. 2. 2016

Synot liga: FK Dukla Praha x  AC Sparta Praha

stadion Juliska

28. - 29. 2. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

29. 2. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

29. 2. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

1. 3. 2016

Součinnost s SKPV Policie ČR

Praha 6

3. 3. 2016

Debata s občany k zavádění ZPS a TKP

NTK

3. 3. 2016

MOL Cup: FK Dukla Praha x FK Jablonec

stadion Juliska

4. 3. 2016

setkání s klienty DS Sedlec

Praha 6 - Sedlec

5. 3. 2016

schůze zahrádkářů

Praha 6 - Ořechovka

6. 3. 2016

Synot liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FK Jablonec

Letná

10. 3. 2016

Evropská liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x SS Lazio Řím

Letná

10. 3. 2016

Demonstrace na podporu Tibetu

Pelleova x Ronalda Regana

12. 3. 2016

Synot liga: fotbal.utkání FK Dukla Praha x FC Vysočina Jihlava

Juliska

13. 3. 2016

Jarmark

Ořechovka

14. - 15. 3. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

17. 3. 2016

„Válečný rok 1916“

Vítězné nám.

19. 3. 2016

SA, Zahrádky SUCHDOL

Suchdol

20. 3. 2016

Synot liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x SK Slavia Praha

Letná

26. 3. 2016

Velikonoční drezurní závod

Přední Kopanina

30. 3. 2016

MOL Cup: AC Sparta Praha x FC Slovan Liberec

Letná

31. 3. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

31. 3. 2016

Součinnost s SKPV Policie ČR

Praha 6

2. 4. 2016

Farmářské trhy

Vítězné. Nám.

5. 4. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

7. 4. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

10. 4. 2016

Synot liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FK Příbram

Letná

12. 4. 2016

 

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

13. 4. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

Datum akce

Akce

Místo konání

14. 4. 2016

Evropská liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FK Příbram

Letná

14. 4. 2016

Evropská liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FK Příbram

Letná

14. 4. 2016

Nebušický běh

Nebušice

15. 4. 2016

Synot liga: fotbal.utkání FK Dukla Praha x FK Jablonec

Juliska

15. a 16. 4. 2016

Zkusto ne!bezpečně - dopravně bezpečnostní akce

Strahov

20. 4. 2016

Synot liga: fotbal.utkání FK Dukla Praha x  AC Sparta Praha

stadion Juliska

21. 4. 2016

Kontrola "Nebušické skály" s mechanickým uvolňováním skalních bloků

Divoká Šárka

21. 4. 2016

Zasedání zastupitelstva

Čs. armády 23

22. 4. 2016

pietní akt při příležitosti uctění památky generálmajora Josefa Balabána

Sudentská

22. 4. 2016

Kontrola "Nebušické skály" s mechanickým uvolňováním skalních bloků

Divoká Šárka

24. 4. 2016

Benefice pro školní zahradu

ZŠ Peřiny - sever

24. 4. 2016

Synot liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FC Viktoria Plzeň

Letná

26. 4. 2016

Štafetový běh NTK

okolí NTK

28. a 29. 4. 2016

Kontrola "Nebušické skály" s mechanickým uvolňováním skalních bloků

Divoká Šárka

29. 4. 2016

Kontrola "Nebušické skály" s mechanickým uvolňováním skalních bloků

Divoká Šárka

30. 4. 2016

Čarodějnice na Ladronce

Ladronka

1. 5. 2016

První Pivní Máj

Břevnovský klášter na louce

2. 5. 2016

Pietní akt ke konci války

nám. Interbrigády, Charlese de Gaulla

3. 5. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

4. 5. 2016

DEN s IZS

ZŠ T.G.M.

4. 5. 2016

MOL Cup: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FK Jablonec

Letná

5. 5. 2016

Zahrádky SUCHDOL + SEDLEC

Suchdol

6. 5. 2016

Synot liga: fotbal.utkání FK Dukla Praha x SK Sigma Olomouc

Juliska

7. 5. 2016

Synot liga: fotbal.utkání AC Sparta Praha x FC Slovan Liberec

Letná

9. 5. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

10. 5. 2016

Miss AGRO

areál ČZU

12. 5. 2016

Praha Žije Hudbou

Vítězné nám. + 6 míst

13. 5. 2016

Praha Žije Hudbou

Vítězné nám. + 6 míst

14. 5. 2016

Synot liga: fotbal.utkání FK Dukla Praha x      1. FC Slovácko

Juliska

16. 5. 2016

výstava "Pražské povstání 1945"

Vítězné nám.

17. 5. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

Datum akce

Akce

Místo konání

18. 5. 2016

Čokoládová tretra

Juliska

20. 5. 2016

setkání přátel DS Sedlec

Sedlec

21. 5. 2016

Dvorkový Bleší trh

Břevnovský

20. - 22. 5. 2016

Pouť v Nebušicích

Nebušice

27. 5. 2016

DEN s IZS

ZŠ Nebušice

27. 5. 2016

SABER STRIKE - tranzitní přesun ozbrojených jednotek USA

ul. Drnovská

28. 5. 2016

SABER STRIKE - tranzitní přesun ozbrojených jednotek USA

ul. Drnovská

29. 5. 2016

Běh -  SpotGroup.cz

koleje Strahov

29. 5. 2016

Dětský den

Přední Kopanina

3. 6. 2016

DEN s IZS

ZŠ Suchdol

4. 6. 2016

Dětský den na Petynce

ZŠ Suchdol

4. 6. 2016

Festival ambasád Food & Culture

Vítězné nám.

5. 6. 2016

Den dětí v Oboře Hvězda

obora Hvězda

6. 6. 2016

Memoriál Josefa Odložila

Juliska

6. - 7. 6. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

8. 6. 2016

Ukázka práce sl. koní a psů pro děti ZŠ

park Housle

8. - 9. 6. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

10. 6. 2016

DEN s IZS

Suchdol

10. 6. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

10. - 12. 6. 2016

Koncert pro Paměť národa

Obora Hvězda

11. 6. 2016

akce SDH Suchod

SUCHDOL

15. - 16. 6. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

15. 6. 2016

Fresh senior festival

Pelleova vila

15. 6. 2016

Felfest

Technická

16. 6. 2016

Lysolajský běh

Lysolaje

17. 6. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

18. 6. 2016

uctění památky parašutistů Antropoid

Technická

19. 6. 2016

Dejvické hudební léto

Vítězné nám.

21. 6. 2016

uctění památky armádního generála Heliodora Píky

V Sadech

23. 6. 2016

inaugurace nových žáků školy

MŠ Libocká

25. 6. 2016

FIM Speedway Grand Prix

Markéta

26. 6. 2016

Hanspaulský hudební festival

louka pod Hanspaulským lesíkem

24. - 25. 6. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

27. 6. 2016

Setkání se zástupci zahraničních diplomatických misí v ČR

 V Sadech

24. 6. 2016

Akce Mládež a alhokol

Praha 6

25. 6. - 29. 6. 2016

Akce Mládež a alhokol

Praha 6

Datum akce

Akce

Místo konání

1. 7. 2016

Výstava - „Bitva u Hradce Králové“

Vítězné nám.

2. 7. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

6. - 7. 7. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

9. 7. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

16. 7. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

19. 7. 2016

Liga mistrů: AC Sparta Praha x Fenerbahçe SK

Letná

23. 7. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

28. - 29. 7. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

27. 7. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

26. 7. 2016

Liga mistrů: AC Sparta Praha x FC Steana Bukurešť

Letná

29. 7. 2016

ePojistění.cz liga: FK Dukla Praha x FK Teplice

Juliska

30. 7. 2016

ePojistění.cz liga AC Sparta Praha x 1. FC Slovácko

Letná

30. 7. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

2. 8. 2016

Handy Cyklo Maraton 2016

nám. Svobody, Hradčanské nám.

2. 8. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

2. 8. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

6. 8. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

6. 8. 2016

Handy Cyklo Maraton 2016

Vítězné nám.

8. 8.2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

9. 8. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

13. 8. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

13. 8. 2016

Prague Pride

Letná - Hradčanská

14. 8. 2016

ePojistění.cz liga : FK Dukla Praha x FK Hradec Králové

Juliska

15. 8. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

15. 8. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

16. - 17. 8. 2016

TAXI stanoviště

Praha 6

18. 8. 2016

"Ženy na bojištích a v zázemí"

Vítězné nám.

20. 8. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

20. 8. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

21. 8. 2016

ePojistění.cz liga: AC Sparta Praha x FK Jablonec

Letná

25. 8. 2016

Evropská Liga: AC Sparta Praha x SønderjyskE (DK)

Letná

26. 8. 2016

"72. výročí SNP"

nám. Svobody, Vítězné nám.

27. 8. 2016

F.O.O.D. PIKNIK

Ladronka

27. 8. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

28. 8. 2016

ePojistění.cz liga: FK Dukla Praha x AC Sparta Praha

Juliska

28. 8. 2016

Kolo pro Šestku

Vítězné nám. - Technická

30. 8. 2016

"Sportovní vesnička aneb sportuj i po Olympiádě"

Vítězné nám.

3. 9. 2016

Opera v Šárce 2016 "Dvě vdovy"

Divoká Šárka

Datum akce

Akce

Místo konání

3. 9. 2016

Hvězda 2019 Memoriál Zdenky Hanákové

obora Hvězda

3. 9. 2016

Šárecký pochod

Soborská

3. 9. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

4. 9. 2016

Fotbal. utkání ČR x Severní Irsko

Letná

6. 9. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

6. 9. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

6. 9. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

6. 9. 2016

DEN s IZS

MŠ Červený vrch

7. 9. 2016

Festival vědy 2016

Vítězné náměstí

10. 9. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

10. 9. 2016

Ladronka Fest

Ladronka

13. 9. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

14. 9. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

14. - 16. 9. 2016

Kontrola skal" s mechanickým uvolňováním skalních bloků" v Divoké Šárce

Divoká Šárka

15. 9. 2016

výstava před budovou Generálního Štábu AČR „Sto let tanků“

Vítězné nám.

17. 9. 2016

Zažít město jinak

Praha 6

17. 9. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

17. 9. 2016

Author Pražská padesátka

Dejvice

17. 9. 2016

ePojistění.cz liga: FK Dukla Praha x FK Bohemians Praha

Juliska

17. - 18. 9. 2016

Bitva na Bílé Hoře

Vypich

19. 9. 2016

Memoriál Luboše Tomíčka

Markéta

21. 9. 2016

DEN s IZS

MŠ Jílkova

21. 9. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

21. - 23. 9. 2016

Kontrola skal" s mechanickým uvolňováním skalních bloků" v Divoké Šárce

Divoká Šárka

22. 9. 2016

Zasedání zastupitelstva MČ 6

Čs. armády

22. 9. 2016

DEN s IZS

MŠ Motýlek

24. 9. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

24. 9. 2016

ePojistění.cz liga: FK Dukla Praha x FC Zbrojovka Brno

Juliska

25. 9. 2016

ePojistění.cz liga: AC Sparta Praha x SK Slavia Praha

Letná

26. 9. - 27. 9. 2016

Kontrola skal" s mechanickým uvolňováním skalních bloků" v Divoké Šárce

Divoká Šárka

28. 9. 2016

Suchdolské posvícení

Suchdolské nám.

28. 9. 2016

8. Hanspaulské slavnosti ke dni sv. Václava

ul. Na Hanspaulce

29. 9. 2016

Svatomichaelská pouť

Na Pernikářce

29. 9. 2016

Evropská Liga: AC Sparta Praha x FC Internazionale Milano

Letná

 

 

 

Datum akce

Akce

Místo konání

29. - 30. 9. 2016

Kontrola skal" s mechanickým uvolňováním skalních bloků" v Divoké Šárce

Divoká Šárka

30. 9. 2016

Noc vědců 2016

Technická, Thákurova

1. 10. 2016

IX. Memoriál Františka Malého

Suchdolské nám.

1. - 2. 10. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

1. - 2. 10. 2016

Evropský pohár v cyklistice handicapovaných

Strahov

1. 10. 2016

MizunoČeská pojišťovna Run Tour 2015

Ladronka

6. 10. 2016

Kolotoč bez bariér

Břevnov - klášter

7. - 9. 10. 2016

Břevnovské posvícení

Břevnov - klášter

8. - 9. 10. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

12. 10. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

13. 10. 2016

Slavnostní odhalení desky polského politika K. Badeniho

ul. Badeniho

13. 10. 2016

Slavnostní vernisáž výstavy Slavné polské vily

Nám. Svobody 1

15. - 16. 10. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

15. 10. 2016

ePojistění.cz liga: FK Dukla Praha x FK Liberec

Juliska

16. 10. 2016

ePojistění.cz liga: AC Sparta Praha x FC Vysočina Jihlava

Letná

19. 10. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

24. 10. 2016

soutěž MČ - helikoptéra

Vypich

24. 10. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

25. 10. 2016

výstava  „Tobrucké krysy“

před budovou GŠ AČR

26. 10. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

28. 10. 2016

Slavnostní k založení Československé republiky

Písecká brána

28. - 29. 10. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

28. - 31. 10. 2016

Památka zesnulých - DUŠIČKY

Praha 6

29. 10. 2016

ePojistění.cz liga: AC Sparta Praha x 1. FK Příbram

Letná

30. 10. 2016

ePojistění.cz liga: FK Dukla Praha x FK Plzeň

Juliska

30. 10. 2016

Duše a dušičky aneb Halloween ve Hvězdě

obora Hvězda

1. - 6. 11.

Památka zesnulých - DUŠIČKY

Praha 6

3. 11. 2016

Evropská Liga: AC Sparta Praha x Hapoel Beer Sheva FC

Letná

4. 11. 2016

Lampionový průvod

Nebušice

4. 11. 2016

bezpečnostní konference v budově NTK

Technická

5. 11. 2016

Suchdolský Citycross

Suchdol

5. - 6. 11. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

8. 11. 2016

RUGBY Markéta

Markéta

12. - 13. 11. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

13. 11. 2016

Bezpečně Prahou 6

Technická

18. 11. 2016

ePojistění.cz liga: FK Dukla Praha x SK SLAVIA PRAHA

Juliska

Datum akce

Akce

Místo konání

19. - 20. 11. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

20. 11. 2016

ePojistění.cz liga: AC Sparta Praha x MFK Karviná

Letná

21. 11. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

24. 11. 2016

Fotbal.utkání AC Sparta Praha x Southampton FC

Letná

27. 11. 2016

Farmářské trhy + Lampionový průvod

Ořechovka

25. 11. 2016

13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

Čs. armády 23

26. - 27. 11. 2016

Farmářské trhy

Vítězné náměstí

26. 11. 2016

DOTACE P1 - rozsvícení vánočního stromu

Staroměstské nám., Praha 1

29. 11. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

3. 12. 2016

ePojistění.cz liga: AC Sparta Praha x FK Teplice

Letná

3. 12. 2016

XII. Pražský TipCars Rallay Sprint

Strahov

4. 12. 2016

Fotbal utkání FK Dukla Praha x 1 .FC Slovácko

Juliska

4. 12. 2016

Spolupráce s SKPV Policie ČR

Praha 6

4. 12. 2016

Čertobraní

Suchdol

5. 12. 2016

Rozsvícení vánočního stromu

Nebušice

5. 12. 2016

Mikuláš

Skleněný palác

7. 12. 2016

Náměstíčko

Wuchterlova/Kafkova

8. - 23. 12. 2016

Náměstíčko

Wuchterlova/Kafkova

9. 12. 2016

3. adventní pátek

Vítězné nám.

14. 12. 2016

13. Zasedání zastupitelstva UMČ

Čs. armády 23

16. 12. 2016

14. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

Čs. armády 23

17. 12. 2016

adventní kreativity

Skleněný palác

17. 12. 2016

Advent ve vodárně

Nebušice

23. 12. 2016

Betlémské světlo

Nebušice

25. 12. 2016

Náměstíčko

Wuchterlova/Kafkova

27. - 31. 2016

dohled

OC Šestka

31. 12. 2016

DOTACE P1 - Silvestr

Staroměstské nám., Praha 1

 

Ze zprávy o bezpečnostní situaci Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 zpracovala:  

Monika Sára Lindová, DiS.

vedoucí oddělení
krizového řízení a bezpečnosti

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zprava-mp-praha-6-o-bezpecnost ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz