Diskuze o tramvajové trati na Dědinu bude pokračovat

náhled souboruProjekt prodloužení tramvajové trati na Dědinu, který připravuje hlavní město Praha, se dostal do fáze posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Veřejné projednávání posudku, které zorganizoval magistrát a jehož předmětem měly být v podstatě technické detaily již dříve schváleného projektu, využily zhruba tři stovky obyvatel Dědiny k vyjádření nesouhlasu s plánovanou stavbou. Místo připomínek k dopadům na životní prostředí tak lidé protestovali proti vedení tramvaje až na sídliště.

„Chceme od magistrátu slyšet význam trati. V čem je to dobré pro lidi. Podle nás to bude zbytečné," řekl místní obyvatel Ivan Pekař za potlesku většiny lidí v sále základní školy na Dědině, kde se setkání konalo. Podle slov přítomných obyvatel Dědiny to byla pro většinu z nich první příležitost vyjádřit svůj názor k plánované stavbě, v jejímž rámci se má konečná tramvaje od současné smyčky v Divoké Šárce posunout o dva a půl kilometru dále až do ulice Dědinská, kde má být ukončena obratištěm. Na trase vedené převážně ulicí Vlastina má být pět zastávek. Výhledově by pak trať mohla být ještě prodloužena buď na Dlouhou míli, nebo k železniční stanici Ruzyně.

Obyvatelé Dědiny vyjádřili hlavně obavy, že plánovaná křižovatka, která má kompenzovat omezení automobilové dopravy ve Vlastině ulici a měla by z ulice U Silnice ústit do Evropské, přivede do Liboce tranzitní dopravu. Také si nepřejí, aby nastala situace, že v sídlišti budou parkovat řidiči ze středních Čech, kteří by dál do města pokračovali MHD. Zvlášť, když se má kvůli tramvaji ještě snížit aktuální počet parkovacích míst v oblasti. „Za chybějící místa se musí najít kompenzace. Dopravní podnik nemá zájem likvidovat parkovací místa, ale také nemůže stavět garáže. Ty musí zajistit jiný investor, ideálně koordinovaným úsilím hlavního města s Technickou správou komunikací a dalšími,“ uvedl technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

 

Praha 6 má podmínky

Zájmy a požadavky obyvatel Dědiny podpořila radnice svým stanoviskem k posudku. „V procesu EIA jsme uvedli, že tramvaj podporujeme, ale nepřipustíme zavedení tranzitní dopravy do míst, kde dnes není, či razantní úbytek parkovacích míst,“ uvedla místostarostka odpovědná za oblast dopravy Petra Kolínská (SZ). Definitivní stanovisko Prahy 6 bude záležet na tom, jak se s požadavky městské části vypořádá objednatel projektu, kterým je hlavní město. „Nechceme opakovat chyby předchůdců, kteří rozhodnutí o významných dopravních stavbách opírali o neúplné či záměrně zkreslené podklady,“ dodala Kolínská. Za chybu považuje zejména fakt, že hlavní město dosud nedokázalo záměr prezentovat tak, aby byl lidem srozumitelný a dokázali ho pochopit. „Obecně platí, že tramvaje jsou k životnímu prostředí šetrnější než autobusy, nabízejí cestujícím větší pohodlí a pro město jsou ekonomicky výhodnější,“ uvádí na podporu chystaného projektu Kolínská.

Dopravní podnik, který je zpracovatelem projektu, dodává, že prodloužením tramvajové trasy by zůstalo zachováno přímé spojení s Dejvicemi, o které obyvatelé sídliště se spuštěním metra přijdou. Všechny autobusy, které budou přijíždět po Evropské směrem do centra, budou mít konečnou stanici na Veleslavíně. „Tramvaj by je bez přestupu dovezla dál než jen na Veleslavín,“ vysvětluje Jan Šurovský. Zkušenosti s prodloužením tramvajové trati do Podbaby navíc ukázaly, že se tím výrazně zvýšil počet uživatelů hromadné dopravy. Pro tramvaj mluví skutečnost, že je rychlá a nepodléhá případným dopravním kolizím na Evropské.

Tramvaj životnímu prostředí nevadí

V průběhu celého procesu EIA se k projektu vyjadřovaly kromě městské části Praha 6 také příslušné odbory magistrátu, pražský hygienik, památkáři, přibližně 80 osob a dalších 8 sdružení, společenství vlastníků apod. Proces posuzování záměru se nachází v závěrečné fázi. „Zpracovatel obdržel veškerá vyjádření a připravuje konečný návrh stanoviska,“ uvedla Jana Cibulková z odboru životního prostředí magistrátu. Posudky naznačují, že z hlediska dopadů na životní prostředí projekt zákonné limity splňuje, změny jsou z tohoto pohledu zanedbatelné a případné negativní vlivy lze kompenzovat řadou opatření (protihlukový asfalt, snížení povolené rychlosti, tlumící kolejnice apod.) Kladný posudek EIA je ovšem pouze jedním z podkladů pro případné stavební řízení. „Projekt musí dávat smysl i z pohledu efektivního hospodaření, organizace dopravy a celkové kvality života,“ upozorňuje místostarostka Kolínská s tím, že proces EIA pomohl pojmenovat slabá místa projektu.

Lidé během projednání upozornili, že do posudku nebyly zahrnuty dlouhodobé rozvojové plány v lokalitě. „Tramvaj je třeba řešit z širší perspektivy. V posudku chybí budoucí vliv zamýšleného sídliště,“ domnívá se paní Borovanská, účastnice diskuze. V sousedství sídliště Dědina se nachází na bezmála 70 hektarech průmyslový areál a pozemky ministerstva obrany. Změna územního plánu, kterou v minulosti iniciovala Praha 6, a s tím možná přeměna soukromých pozemků na obytnou čtvrť je pouze jedním z možných budoucích vlivů. Praha 6 by současně měla být tím, kdo určí, jakým způsobem bude území regulováno. Podklad pro možné kapacity zástavby a pro dimenzi potřebných sítí získala již v minulosti z návrhů, které v roce 2010 vzešly z otevřené architektonické soutěže, a nyní pokračuje v přípravě studie, která bude podkladem pro regulaci území.

Z platného územního plánu hlavního města je ale patrné, že se v lokalitě předpokládá též dopravní a obchodní rozvoj města. Územní plán počítá například s rekonstrukcí buštěhradské dráhy a vznikem nových stanic.

 

Ing. arch. Eva Smutná, zástupkyně starosty MČ Praha 6 pro územní plánování a rozvoj a Ing. arch. Martin Polach, zástupce starosty MČ Praha pro strategický rozvoj a veřejný prostor vás zvou k setkání, na kterém budou prezentovány budoucí záměry navazující na sídliště na Dědině v souvislosti s plánovanou trasou tramvajové trati v pondělí 23. 2. 2015 od 17 hodin, sál ZŠ Dědina, Žukovského 6/580. Těšíme se na setkání s vámi!

 

Co je to tzv. EIA

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) se posuzují vlivy záměrů (stavby, činnosti, technologie) na životní prostředí a veřejné zdraví, a to ještě předtím, než je daný záměr povolen ve správním řízení (např. územní řízení). Cílem tohoto procesu je zjistit přijatelnost očekávaných vlivů a stanovit podmínky pro případnou realizaci záměru s účelem vyloučit či minimalizovat negativní vlivy. Jedná se o objektivní odborný podklad pro ty správní orgány, které následně rozhodují o vydání povolujících rozhodnutí. Procesu se účastní dotčené územní samosprávné celky, správní úřady a své připomínky uplatňuje i veřejnost. Vyjádření, která jsou v průběhu procesu shromážděna, jsou předávána zpracovateli posudku. Ten je ze zákona povinen vypořádat tato vyjádření. Současně musí navrhnout příslušnému úřadu, který provádí proces EIA, závěrečné stanovisko z hlediska přijatelnosti vlivů a jeho podmínky.

 

Výhody projektu

 Přímé spojení dále než k metru Nádraží Veleslavín

 Menší zátěž vůči životnímu prostředí

 Umožní dopravní obsluhu v budoucnu se rozvíjejícího území

 Rychlý dopravní prostředek

Nevýhody

 Úbytek parkovacích míst

 Riziko tranzitní dopravy novou křižovatkou na Evropskou

 Změna dopravního režimu v ulici Vlastina

 Umožní rozvoj území

Foto: Jan Rybář, www.liboc.info