Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Bezpečnostní zprávy ›› Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2010 ›› detail/podstránka

Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2010

Vývoj trestné činnosti ve srovnání s rokem 2009

V roce 2010 byl na celém území Obvodního ředitelství policie Praha I (jehož součástí je i Praha 6) registrován nápad 16069 trestných činů, z toho bylo objasněno 3497 skutků, což je 21,8 %. Tímto výsledkem se OŘP Praha I zařadilo na 2. místo v objasněnosti tr. činnosti v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy.

Městský obvod Prahy 6 byl v roce 2010, v rámci Obvodního ředitelství policie Praha I, obvodem s druhým nejnižším nápadem trestné činnosti – nápad 4409 skutků, objasněno bylo 938 skutků, což je 21,3 %. Nápad se oproti roku 2010 snížil o 736 trestných činů.  Podrobné údaje k porovnání nápadu a objasněnosti trestných činů – viz tabulka.

Porovnání nápadu trestných činů (NTC) dle druhů v roce 2009 a v roce 2010

                    P o r o v n á n í   n á p a d u   t r e s t n é  č i n n o s t i   -    MČ  Praha  6

 

 

 

2009

 

 

2010

 

 

  r o z d í l

 

   druh trestné činnosti

nápad

objasněno

v %

nápad

objasněno

v %

nápad

objasněno

v %

   vraždy

2

2

100

3

3

100

1

1

0

   loupeže

40

12

30

57

23

40,4

17

11

10,4

   loupeže banky

3

2

66,7

4

1

25

1

-1

-41,7

   násilí celkem

111

58

52,3

183

114

62,3

72

56

10

   kapesní krádeže

402

5

1,2

353

8

2,3

-49

3

1,1

   krádeže mot. vozidel

328

18

5,5

260

15

5,8

-68

-3

0,3

   krádeže věcí z mot. voz.

1165

46

3,9

773

32

4,1

-392

-14

0,2

   vloupání do bytů a RD

230

22

9,6

244

33

13,5

14

11

3,9

   majetek celkem

3996

285

7,1

3358

251

7,5

-638

-34

0,4

   obecná kriminalita

4377

544

12,4

3822

579

15,1

-555

35

2,7

   hospodářské tr. činy

396

185

46,7

347

153

44,1

-49

-32

-2,6

  celková kriminalita

5145

1058

20,6

4409

938

21,3

-736

-120

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Praha 6 je okrajovou částí Prahy, která je snadno dostupná pro potencionální pachatele trestných činů z mimopražských lokalit s možností rychlého úniku mimo hlavní město. Jde především obytnou zónou, kde dochází ke kumulaci obyvatel a tím i motorových vozidel, které se stávají terčem trestné činnosti. Ponechávání cenných věcí na viditelném místě v zaparkovaných motorových vozidlech, ale i anonymita větších obytných zón vytváří ideální podmínky pro tuto trestnou činnost.  

Pachatelé tr. činnosti  

Podílejí se převážně na páchání násilné a majetkové trestné činnosti, z toho pak nejvíce na loupežích, krádežích věcí z aut a kapesních krádežích. V roce 2010 bylo v Praze 6 z celkového počtu 868 stíhaných osob 454 recidivistů, což je  52,3 %. 

Mají poměrně malý, nicméně trvalý podíl na páchání trestné činnosti a nejvíce se podílí na majetkové trestné činnosti (krádeže, vloupání) V hodnoceném období bylo z celkového počtu 938 objasněných případů spácháno 8 skutků nezletilými a 9 mladistvými, což je 1,8 %.   

Oběti tr. činnosti  

     Do rizikové skupiny obětí násilných trestných činů lze zařadit především staré osoby a ženy obecně. Pachatelé se zaměřují na skupiny obyvatel, kde očekávají nejmenší odpor a snadný průběh loupeže či podvodu (zejména u starých občanů).

     Cílem kapesních zlodějů se ve velké míře stávají zahraniční turisté, kteří při prohlídce památek či v městské hromadné dopravě nevěnují dostatečnou pozornost svým zavazadlům a osobním věcem. Rovněž tak zahraniční dělníci, kteří se v pozdních nočních hodinách (často v podnapilém stavu) vracejí do okrajových částí Prahy na své ubytovny.

Majetková kriminalita  

Majetková kriminalita má největší podíl na nápadu trestné činnosti na celém území OŘP Praha I. Celkový nápad této kriminality v roce 2010 činil 11950 věcí, z nichž bylo 1134 objasněno. 

V obvodu Prahy 6 byl nápad majetkové kriminality 3358 případů, z toho objasněno 251, což je 7,5 %. Oproti roku 2009 došlo k významnému snížení nápadu o 638 případů. Nejvyšší nápad byl zaznamenán na MOP Dejvice (1496).

Bylo ohlášeno 851 krádeží vloupáním, objasněno 63, což činí 7,4 %. Nápad se snížil meziročně o 47 případů. Nejvíce případů bylo registrováno na MOP Dejvice (371). 

Krádeže věcí z  motorových vozidel  

V roce 2010 bylo oznámeno 773 případů krádeží věcí z motorových vozidel a to jak formou násilného vniknutí, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla. Z uvedeného počtu bylo objasněno 32 případů, což činí 4,1 %. Nejvíce motorových vozidel bylo napadeno v obvodu MO Dejvice (298) a MOP Břevnov (283), nejméně pak MOP Ruzyně (28). 

Trend stálého poklesu nápadu pokračoval i v roce 2010. Došlo ke snížení o dalších 392 případů oproti roku 2009, což představuje snížení nápadu o 33,6 %. (pro porovnání - v roce 2006 bylo napadeno 1421 vozidel).       

V obvodu Prahy 6 bylo odcizeno 260 vozidel, vypátráno 15, což činí 5,8 %. Stejně jako u krádeží věcí z motorových vozidel i zde je patrný  trvalý pokles nápadu. Oproti roku 2009 bylo odcizeno o 68 vozidel méně. Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu MOP Dejvice (111) a Břevnov (84). (v roce 2006 bylo odcizeno 728 vozidel). 

Způsoby páchání této trestné činnosti: 

vloupání - nejčastějším způsobem provedení - rozbité okno, stržený zámek; 

krádeže MV -  stržený zámek a startovací krabička, druhý nejčastější způsob je vloupání do bytů a domů, při kterém jsou získány klíče a doklady od vozidla. 

Vloupání do bytů   

V roce 2010 došlo ke 244 případům vloupání do bytů a rodinných domů, objasněno bylo 33, což je 13,5 %. Došlo ke zvýšení počtu vloupání o 14 případů oproti roku 2009.               

Nejčastějším způsobem vloupání je vypáčení vstupních dveří, příp. po předchozím vyháčkování, dále přesně nezjištěným způsobem (planžetou nebo shodným klíčem apod.). 

Nejvyšší nápad byl v obvodu MOP Dejvice (102) a MOP Břevnov (71).

Kapesní krádeže  

     V hodnoceném období bylo ohlášeno 353 kapesních krádeží. Oproti roku 2009 došlo ke snížení nápadu o 49 případů. Nejvíce kapesních krádeží bylo ohlášeno na MOP Dejvice (226). Jedná se většinou o tzv. kapesní krádeže „přivezené“ (konečná stanice metra, autobusové a tramvajové linky). Občané zjistí krádež po vystoupení z prostředků MHD a ohlásí ji na nejbližším oddělení policie (v roce 2006 bylo ohlášeno ve stejném období 448 kapesních krádeží).

     Složitost dokazování kapesních krádeží spočívá zejména v nutnosti zadržení pachatele přímo při činu. Tomu předchází vytipování podezřelých osob, jejich sledování a pozorování až do doby provedení samotného trestného činu, dále okamžité zadržení pachatele a jeho společníků spolu s odcizenou věcí. 

Nejčastější způsoby páchání kapesních krádeží: 

MHD - metro:

„pracují“ zde organizované skupiny, kdy jeden vytipuje oběť, další zatarasí vstup do vagónu metra, další se na poškozenou osobu natlačí a okrádá ji a pak ihned někomu jinému předává odcizenou věc; nebo okrádají cestující na eskalátorech, tak že si stoupnou těsně za ně;  

MHD - tramvaje:

obdobný způsob jako v metru - někdo zatarasí vstup do vozu, další se natlačí a pak cestující okrádají;

použijí mapu - dají ji cestujícímu před oči a ptají se na cestu, odvedou jeho pozornost a odcizí mu věci z tašky, kterou má na klíně (když sedí) nebo na rameni; 

při nabídce sexuálních služeb:

ženy si vybírají alkoholem unavené turisty, ke kterým se přitočí, různě je osahávají, naznačují nabídku sexu různými pohyby a přitom jim jde pouze o to, aby se dostaly do kapes opilých mužů - když nějakou věc odcizí, tak se hned vzdalují a předávají odcizený předmět komplicovi, což jsou především muži (hlídači); 

restaurace:

okrádají návštěvníky, kteří si odloží věci na opěradlo židle nebo na stůl a nevěnují svým věcem dostatečnou pozornost; 

vytrhávání kabelek a tašek:

k nic netušícímu poškozenému přiběhne pachatel a strhne mu zavazadlo s ramene, někdy ke krádeži dochází z jedoucího vozidla; 

prořezávání kapes:

rozšiřuje se i takový způsob, že spícím či podnapilým osobách prořízne pachatel kapsu kalhot a následně odcizí její obsah. 

Opatření nad rámec běžného výkonu služby zaměřená na snížení nápadu kapesních krádeží provedená v roce 2010:

Násilná kriminalita  

V rámci celého OŘP Praha I byl nápad násilné kriminality v roce 2010 celkem 515 případů, objasněno 289, objasněnost byla 56,1 %.

V obvodu Prahy 6 byl nápad 183 případů, objasněno 114, což činí 62,3 %. Po poklesu nápadu v roce 2009 došlo v roce 2010 k nárůstu násilné kriminality o 72 případů oproti roku 2009. Objasněnost vzrostla o 56 případů. Nejvyšší nápad byl v obvodu MOP Dejvice (81).

Vraždy  

     V hodnoceném období došlo v Praze 6 ke 3 vraždám, všechny byly objasněny.

Loupeže 

     K nejzávažnějším projevům násilné kriminality stále patří loupeže. Dle způsobu provedení i v loňském roce převažovaly tzv. pouliční loupeže, které jsou již delší dobu chrakterizovány zvyšující se agresivitou a brutalitou. Této se pachatelé dopouštějí pro získání věcí, často i jen nepatrné hodnoty. Častými oběťmi napadení se stávají osoby silně podnapilé, senioři, ženy a nezletilci.  

     V Praze 6 bylo oznámeno 57 loupeží, objasněno 23, což je 40,4 %. Oproti roku 2009 došlo ke zvýšení nápadu o 17 případů. I zde však dochází z dlouhodobého pohledu ke snižování nápadu (v roce 2006 bylo oznámeno 85  loupežných přepadení). 

     Místa kde dochází nejčastěji k loupežím jsou v obvodu místního oddělení Dejvice, kde došlo k 33 případům, následuje Břevnov se 14 a Vokovice s 9 případy. Nejčastěji se jedná o loupeže na ulici, páchané příležitostně bez předchozího tipování.  

Loupeže v peněžních ústavech  

     V roce 2010 došlo k jedinému případu loupežného přepadení peněžního ústavu  

     Ve třech dalších případech se jednalo o loupeže v sázkových kancelářích:

Ostatní případy dosud objasněny nebyly. Při všech loupežích byla použita pohrůžka střelnou zbraní.    

Hospodářská kriminalita 

     Hospodářských trestných činů napadlo v hodnoceném období v obvodu Prahy 6 celkem 347, z toho bylo objasněno 153, což je 44,1 %. Nápad klesl o 49 případů oproti roku 2009. 

     Více jak polovinu nápadu hospodářských trestných činů tvořily případy neoprávněného držení platební karty (113), pokusů o úvěrový podvod (40) a případů ochrany měny (35). Nejvíce těchto trestných činů bylo registrováno na MOP Dejvice (157) a MOP Břevnov (98). 

Problematika drog    

     Dle poznatků Služby kriminální policie a vyšetřování OŘP Prahy I nejsou v obvodu Prahy 6 místa na veřejnosti, kde by docházelo k pravidelné distribuci či užívání drog. Uživatelé i distributoři se zde téměř vždy uchylují do soukromých objektů, což ztěžuje jejich identifikaci. I přes to bylo policisty 8. oddělení SKPV OŘP Prahy I, které se touto problematikou zabývá, dosaženo výrazných úspěchů při odhalování této trestné činnosti. Bylo zjištěno 23 pachatelů nedovolené výroby a distribuce omamných a psychotropních látek. Jednalo se o případy většího rozsahu, kde je možno hovořit o finančních částkách v milionech korun případného zisku pachatelů.

Bezpečnost silničního provozu 

     V roce 2010 se policisté DI OŘP Praha I podíleli na 73 dopravně-bezpečnostních akcích, z toho bylo 60 vlastních a 13 organizovaných krajským ředitelstvím.

     Každá z těchto akcí probíhala i na území MČ Praha 6. Po linii dopravy zajišťovali 76 bezpečnostních opatření při konání politických, kulturních a sportovních akcí. 

     V průběhu školního roku prováděli policisté DI každý pracovní den ráno dohled nad určenými přechody pro chodce v blízkosti základních škol.

     Místní oddělení v Praze 6 si zpracovávaly bloková řízení vlastními silami. Přestupky s přítomností alkoholu šetřil DI OŘP Prahy I a zpracované spisy předával příslušnému odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté DI zjistili 43 řidičů pod vlivem alkoholu a zadrželi 32 řidičských průkazů.   

Přestupky zjištěné policisty DI při kontrole dopravy v obvodu Prahy 6

zjištěno přestupků řidičů motorových vozidel:        1851   

z toho:

            nedodržení povolené rychlosti:                    784 /1 116000 Kč
            ostatní přestupky:                                        918 /194400 Kč  
            oznámeno správnímu orgánu:                     149

     Místa nejvíce zatížená dopravou - ulice M. Horákové, Evropská, Bělohorská, Patočkova, Střešovická, Kamýcká, V Podbabě, Lipská (nákladní doprava).

     Přestupky proti bezpečnosti silničního provozu řešené policisty místních oddělení jsou uvedeny v kapitole „veřejný pořádek“.  

Veřejný pořádek    

     V roce 2010 bylo v celém obvodu OŘP Praha I, mimo běžnou službu, zajišťováno celkem 607 bezpečnostních opatření a to jak v oblasti veřejných shromáždění, tak v oblasti sportu, kultury a prevence kriminality. Při zajišťování těchto bezpečnostních akcí bylo nasazeno celkem 14561 policistů všech složek pořádkové služby, dopravní služby a služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství policie Praha I. Na svobodě bylo omezeno 486 osob a bylo zjištěno 196 přestupků a 72 trestných činů (viz. tabulka).

 

 

počet opatření

nasazeno policistů

počet osob omezených na svobodě

spácháno trestných činů

spácháno přestupků

mladiství pod vlivem alkoholu

politické a kulturní akce

375

2944

14

5

10

 

sportovní akce

91

8625

39

8

32

 

kriminalita

115

2034

104

51

57

 

mládež

26

958

329

8

97

147

celkem

607

14561

486

72

196

147

 

     Na převážné většině těchto bezpečnostních opatření se podíleli i policisté místních oddělení z Prahy 6.

     Mimo výše uvedená bezpečnostní opatření provedla místní oddělení Břevnov, Dejvice, Vokovice a Ruzyně 52 bezpečnostních akcí zaměřených na snížení kriminality a bezpečnost silničního provozu výhradněna území Prahy 6. Do těchto akcí bylo postupně nasazeno 848 policistů, kteří provedli kontrolu 3435 osob, 2950 motorových vozidel a 122 provozoven a jiných objektů. Jejich výsledkem byl mimo jiné i příznivý vývoj nápadu trestné činnosti v obvodu.  

Přestupky řešené policisty místních oddělení v roce 2010 (nejsou zde zahrnuty přestupky řešené policisty dopravního inspektorátu) 

celkem řešeno přestupků:              6 646

z toho:

         majetkové:                          1 879
         veřejný pořádek:                    514
         BESIP:                                4 123
         řešeno blokově:                  4 604
         částkou:                        2 783 300 Kč (z toho BESIP - 2 112 200 Kč)      

          oznámeno:                             627 
          zadrženo ŘP:                                    87
         zasláno do systému BODYS:      1 177 

Prevence 

     V rámci prevence kriminality byly v průběhu celého roku 2010 organizovány místními odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž byly kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů.

     Hlídky dopravní i pořádkové policie byly přítomny na místech nebezpečných pro chodce, zejména v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování.

     Velkou zátěž pro dopravní policii představovaly uzávěry komunikací způsobené stavbou tunelu Blanka.

     V oblasti prevence OŘP Praha I spolupracovalo s Preventivně informačním oddělením KŘP hl. m. Prahy, které v obvodu ředitelství vykonává přednáškovou činnost pro školy a seniory a účastní se některých společných bezpečnostních, ale i sportovních a kulturních akcí. Zlepšila se spolupráce v oblasti předávání informací a informování veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků. Prevence je rovněž důležitou součástí programu Community Policing, v rámci kterého dochází k bližšímu kontaktu policistů s územním obvodem a jeho obyvateli.

     V rámci projektu „Ajaxův zápisník“ docházeli policisté preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, dislokovaní na OŘP Praha I, vždy jednou za měsíc za žáky druhých tříd ZŠ nám. Svobody, Marjánka T.G.M. Ruzyně, Jana Wericha a nám. Interbrigády. Cílem těchto besed bylo seznámit děti s prací policie a se zásadami bezpečného chování na ulici.

Mimo tento projekt byly uskutečněny besedy pro žáky ZŠ nám. Svobody:

  1. 2. 2010 – beseda pro žáky třetích a čtvrtých tříd na téma „šikana“;
  4. 2. 2010 – beseda pro žáky pátých tříd na téma „osobní bezpečnost“;
22. 2. 2010 – beseda pro žáky pátých tříd na téma „šikana“;
30. 3. 2010 – beseda pro žáky šestých a sedmých tříd na téma „drogy a alkohol“. 

Ve dnech 20. - 23. 5. 2010 proběhla na Vítězném náměstí „Bambiriáda“ – nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Dne 11. 6., resp. 18. 6. 2010 byla uskutečněna na ZŠ Dlouhý Lán a ZŠ Norbertov akce „Den s integrovaným záchranným systémem“.

     Policisté místních oddělení úzce spolupracovali s pracovníky MČ, kteří se zabývají bezpečností v obvodu. MOP Dejvice uspořádalo několik besed v domovech důchodců v obvodu Prahy 6, kde vedoucí oddělení spolu se svojí zástupkyní prezentovali formou besedy práci oddělení, seznamovali účastníky se způsoby chování v krizových situacích a řešili s nimi aktuální problémy, které je zajímaly.

     K preventivní činnosti stále patří sledování a vyhodnocování záběrů z kamer městského kamerového systému (MKS). Ze statistik jednoznačně vyplývá užitečnost MKS při objasňování trestných činů a přestupků, jakož i jeho přínos pro rychlost a adekvátnost rozhodování při narušení veřejného pořádku v průběhu demonstrací, různých kulturních, společenských a politických akcí nebo sportovních utkání s bezpečnostním rizikem.

     Policisté se především snaží preventivně působit svojí fyzickou přítomností na ulicích, zejména v místech s nejvyšším nápadem trestné činnosti a místech nejvíce navštěvovaných turisty a návštěvníky Prahy (kulturní památky, stanice MHD apod.).              

 Oblast spolupráce 

     Pokračovala dobrá spolupráce s Úřadem městské části. Orgány místní samosprávy byly pravidelně informovány o situaci v oblasti kriminality a veřejného pořádku, probíhala společná jednání týkající se některých problematických oblastí a spolupráce na bezpečnostních opatřeních i na preventivních akcích s městskou policií. Cenná byla pomoc městské části v oblasti vybavení pracovišť výpočetní technikou a dalšími technickými prostředky, což přispělo ke zkvalitnění a zefektivnění práce policistů. 

Spolupráce jednotlivých místních oddělení se subjekty mimo PČR:

MO Dejvice -              spolupráce s Úřadem městské částí Praha 6, MěÚ Suchdol a Lysolaje a školami v obvodu místního oddělení (přednášková činnost a exkurze);

MO Břevnov -             spolupráce s Úřadem městské části Praha 6, Spolkem Břevnovských živnostníků;

MO Vokovice -           spolupráce s MěÚ Praha - Nebušice, Domovem seniorů Nebušice, ZŠ Nebušice, MŠ Na Dlouhém lánu, ZvlŠ Praha 6, Vokovická;

MO Ruzyně -               spolupráce s Místním úřadem Přední Kopanina a Bytovým družstvem Sídliště Dědina.

 

Městský kamerový systém  

K 31. prosinci 2010 bylo na území MČ Prahy 6 celkem 51 kamer MKS.

Číselné označení a umístění konkrétních kamer:

161 25   Pohořelec, socha Jana Nepomuckého (pevná)
601    U Písecké brány
602    Jugoslávských partyzánů (Vítězné nám. – střed)
603    Vítězné náměstí - Čsl. armády
604    Vítězné náměstí - východ z metra Dejvická
605    Zikova - ČVÚT
606    Hradčanská - metro
607    Prašný most
608    Bělohorská – Pod Marjánkou
609    Parléřova – Pohořelec
610    Na Petřinách
611    Vaníčkova
612    Žukovského – U valu
613    Vypich
614    Evropská  (Evropská ulice č. 677 na Červeném vrchu)
615    Břevnovká - Bělohorská
616    Kafkova  -  Kyjevská
617    Vlastina
618    Kladenská  (Kladenská ulice č. 275)
619    NVÚ Střešovice
620    Hradčanská - metro podchod
621    Dejvická – Eliášova
622    K letišti - Evropská
623    Technická -  Thákurova
624    Náměstí Svobody - Čkalova
625    Kafkova   -  Na Hutích
626    Tichonova  -  U Písecké brány
627    Dejvická   -  Čkalova
628    Václavkova
630    Hládkov - Morstadtova
631    Evropská - Vlastina
632    Evropská - Studentská
633    Bělohorská – Vaníčkova
634    Bělohorská č.70
635    Evropská  -  U Vokovické školy
636    Parléřova - Nad Panenskou
637    Kochanova – Bělohorská 63
638    Sibiřské náměstí
639    Eliášova
640    Vítězné nám.- Zikova (WEB)
643    Mydlářka
644    Závěrka – Za Strahovem
645    Heyrovského  náměstí
646    Šantrochova - Na Petřinách
647    Radimova
648    Radimova – Kajetánka
650    Bělohorská – Pod Královkou
651    Patočkova - Junácká
652    Diskařská
653    Na Petynce – Na zástřelu

Dlouhodobě je z důvodů stavby tunelu Blanka mimo provoz kamera č. 607 (Prašný most) a krátkodobě kamera č. 617 (oprava fasády domu) a 620 (Hradčanská metro). 

Dohledové pracoviště MKS pro Prahu 6 je stále umístěno v prostorách místního oddělení Dejvice, ulice Pelléova 21. Služba na pracovišti kamerového dohledu pro Prahu 6 je zajištěna v nepřetržitém režimu.

Po vyhodnocení nápadu trestné činnosti za uplynulý den a noc, věcně příslušný pracovník kriminální služby provádí porovnání záběrů z kamerového systému s místy a časy aktuálního nápadu trestné činnosti. O zjištěných skutečnostech pořizuje dokumentaci, která je dále využívána při objasňování konkrétních skutků.

Pokud se trestné jednání uskuteční v místech, která jsou pod dohledem kamer MKS, dochází k lepší a rychlejší informovanosti hlídkové služby a detektivů SKPV a k častějším zákrokům proti pachatelům trestné činnosti, což se ve svém důsledku projevuje vyšší objasněností a snížením nápadu trestné činnosti v těchto místech.

Další předností kamerového systému je možnost monitorování situace kolem pořádaných demonstrací, protestních shromáždění a různých kulturních a sportovních akcí. Kamery umístěné na trasách pohybu účastníků těchto akcí umožňují operativně přesunovat hlídky PČR, což pomáhá zajišťovat bezpečnost a veřejný pořádek a zadokumentovat případnou trestnou činnost. V neposlední řadě také pomáhá při dokumentaci a dokazování případů vandalismu a znečišťování veřejného prostranství.

O případech zachycených kamerami jsou informovány místně příslušné základní útvary a věcně příslušná oddělení SKPV. Vedle případů, kdy je záznam použit jako přímý důkaz, slouží v mnoha dalších případech jako operativně taktický materiál využívaný pro činnost SKPV  (vloupání a krádeže motorových vozidel, pouliční loupeže, drogová problematika atd.).

Od 1. ledna 2009 je operační středisko umístěné v objektu OŘP Prahy I a s ním i dohledové pracoviště MKS, řízeno přímo Krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy, není součástí této zprávy vyhodnocení konkrétních záznamů z činnosti kamerového systému.  

Závěr

V roce 2010 klesl nápad o 736 případů a objasněnost se zvýšila  o 0,7 %, což považujeme za úspěch.       

     Nejvýraznější snížení nápadu bylo u majetkových trestných činů (-638), zejména u krádeží věcí z motorových vozidel (- 392).           

     Rovněž tak i u hospodářské trestné činnosti došlo ke snížení nápadu o 49 případů.          

      Naopak největší nárůst nápadu v Praze 6 byl u násilné kriminality, konkrétně u loupeží, o 17 případů.      

     Zvýšený nápad na určité problematice byl vždy operativně řešen zvýšeným počtem bezpečnostních akcí zaměřených tímto směrem, což  se ukázalo jako účinný prostředek ke snížení nápadu.

     Obvodní ředitelství policie Praha I se, v rámci Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, umístilo na druhém místě v objasněnosti trestné činnosti. Toto umístění považujeme při celkové výši nápadu za odpovídající možnostem.

     Největším bezpečnostním rizikem pro příští období se jeví násilná kriminalita, zejména loupeže s použitím násilí a z majetkové kriminality vloupání do bytů. Dále pak celkově drogová problematika. Jsme přesvědčeni, že nastoupený trend dílčích bezpečnostních akcí zaměřených na konkrétní místa a druhy trestné činnosti bude i v následujícím období přinášet výsledky v dalším snížení nápadu, zvýšení objasněnosti a celkovém pocitu bezpečí pro občany Prahy 6.

Ze zprávy o činnosti OŘ PČR Praha 6 a MP Praha 6 zpracovala:

Monika Sára Lindová, DiS.
 krizové řízení OKZS Praha 6© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/bezpecnostni_situace_2010 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz